بازدید : مرتبه
تاريخ : یکشنبه 21 فروردین1390


ارسال توسط عذرا شرفی
بازدید : مرتبه
تاريخ : شنبه 11 تیر1390

اردیبهشت

 

12               

فروردین

 

 11               

 اسفند  

10-9

بهمن 

7-8 

 

 

 

 

 اذر    

6-5  

ابان     

4-3     

مهر    

1-2    

درس

قران             

185-207

 

168-184

134-167

101-132

69-100

36-68

1-35

                    مصحف

 16-17

 

15   

13-14

10-11

7-8-9

4-5-6-

1-2-3

 

دینی اول

12

11

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

                 عربی اول

 

                 

12

11

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

قران اول

 

 

 

 

 

 

87

403

386

385- 369

335-368

302-334

235- 265

208- 234

 

مصحف اموزشی          

19-20

17-18

15-16

11-12و13-14

7-8-9-10

4-5-6

1-2-3-

دینی دوم  

12

11

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

عربی دوم     

12

11

9-10

7-8

5-6

3-2

1-2

مصحف اموزشی قران

19-20

17-18

14-15

11-12-13-16

7-8-9-10

4-5-6

1-2-3

دینی   سوم

10

9

7-8

6

4-5

2-3

1

عربی سوم

 

بسمی تعالی

 

نام و نام خانوادگی:                        عربی پایه دوم

1.هم خانواده کلمه داده شده را در ایات زیر بیابید:

 

فرعون انی ذاهب الی

ذهب

اذهب الی فرعون

2.دربرگردان فارسی جمله زیر غلط هایی وجود دارد صحیح کنید:

 

انی ظلمت نفسی                  همانا ما به نفسمان ظلم کردیم.

3.کلمه های داده شده را ترجمه کنید:

 

ساذج:                 سراج:                  اختبار:             هتفت:                  نامه:                  کلاغ:

4.کدام ترجمه صحیح است؟

 

دستور داد:              اخذ........            سمع...........            قبل...........          امر...........

5.الف)برای اشاره به مفرد مذکر از.................استفاده می شود.

 

 ب)اسم هایی که با ..........جمع بسته میشوند جمع مونث سالم هستند.

6.جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید:

 

 

هی کتبت بالقلم.

7.جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب پرکنید:

 

الف)الطالبان..............الی المدرسه(وصل)ماضی غایب

 

ب)الاطفال.............محفظتهم(اخذ)

8.با استفاده از نعم به طور کامل به پرسش زیر پااسخ دهید:

 

 

هل قرات القران؟ارسال توسط رزیتا امیدی منش
بازدید : مرتبه
تاريخ : شنبه 11 تیر1390

بسمی تعالی

نام ونام خانوادگی:       سوالات درس عربی پایه اول ترم اول

 

1.لغات زیر راترجمه کنید:

قریه:      تسال:      عنب:        ذلک:       افضل:       اغنیا:       امام:       غذا:

 

2.عبارات زیر را ترجمه کنید:

 

-الکنز فی العمل............الکنزفی الجهاد

 

انا ملک الحیوانات.........................اناسلطان الغابه.....................اناافضل...........................

مهدی و والده فی الحدیقه

ماهذه؟هل هذه شجره

3.با اسم اشاره مناسب جمله های زیر را کامل کنید:(هذا هذه)

-..................بیت    -...................موعظه    -................معلم

-...............حدیقه

 

4.جملاتی را که اسم اشاره مناسب درانها به کار نرفته با علامت*مشخص کنیدوصحیح انها رابنویسید:

ذلک شجره       تلک بحر           ذلک زمان             تلک قلم            

5.با ذلک وتلک عبارتهای قرانی زیر را کامل کنید:

-.................خیر                  -...................نعمه                      -.................وعد    -................امه

6.جملات زیر رابه عربی ترجمه کنید:

اوکیست؟اوپزشک است.

7.غلط های موجود در عبارات زیر راتصحیح کنید:

الف)من تلک؟ذلک جبل                            ب)ماهذه؟ذالک مائده

بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:          سوالات عربی پایه سوم-نوبت اول

1.لغات زیر را ترجمه کنید:

اغنام:      جائعه    قیاده:      صراط:      کلبه:       محروق:    مثمره:       رعد:

2.عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید:

-خرج سلیمان لتفقد جیشه

-الخطر قریب.انتم علی وشک الاهدام

-اصبرو ان الله مع الصابرین

-وضرب الطفله بشدت!

3.جمله زیر را به عربی ترجمه کنید:

به خانه میروم.

                                                                     4.جدول زیر راکامل کنید:

 

                                حروف اصلی                             کلمه                                وزن                                                                 

                                   ش-ه-د                                       فعیل                                   .......

 

                                   ........                                        .......                                                   حامد

 

                                 ........                                      .........                                 معبود

5.جملات زیر را با فعل امر بنویسید:

 

الف)ترفع یدک                                                                           ب)تسمعان کلامی

6.فقط کلمات داخل پرانتز راترجمه کنید:

 

الف)(اجعل)القران علی المنضده                    ب)مریم لطفا( بنویس)

 

 

7.فعل کدامیک از جملات زیر امر نیست:

 

الف)اترکن ارضا                                           ب)اغسلی وجهک

 

ج)افتح الباب                                                د)اسمعوا کلام الحق

 

 

8.با استفاده از کلمات پراکنده جمله مناسب بنویسید:

 

-حقا/المحروم/و/اجعلی/للسائل

 

-اولادی/البوسا/ارحموا/لله/اعملوا/یا

 

 

9.جملات مثبت رابه منفی و منفی را به مثبت تبدیل کنید:

-ان اولیا الله یحزنون

-مادفع المومن زکاه علمه

 

بسمی تعالی

نام ونام خانوادگی:    سوالات عربی سال اول-ترم دوم

لغات زیر را ترجمه کنید:

 

فخ:                    احب:                    مجتهد:                       خیابان:

2.عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید:

الف)ان الله یحب المحسنین

ب)الجدمفتاحالنجاح والتعاون مفتاح السعاده

ج)یالیتی کنت صغیره

د)انظرالی هاتین الشجرتین

3.این عبارت را به عربی تبدیل کنید:

دانش اموزان کوشا هستند.

4.درجمله زیر اسم-فعل-حرف را مشخص کنید:

یذهب الطالب الی المدرسه.

5.غلط های موجود در عبارت های زیر را تصحیح کنید:

 

الف)هولاء المعلمان محبوبون عند الله

 

                                                                                                                                                                                                                               ب)هذه سفینه کبیره

6.اسم اشاره مناسب بکار ببرید:

الف)...........الکاتبان مفیدان

 

ب)............شجره باسقه

 

ج)............نملتان علی الجدار

 

 

د).............المعلمات فی المدرسه

 

7.مفرد اسمهای مثنی ومثنی اسم های مفرد زیر را بنویسید:

 

رجل:                                     حمامتان:

8.کلمات زیر را به جمع تبدیل کنید:

 

معلم:                          شجره:                                  مسجد:

9.با کلمات داده شده سوال وجواب بسازید:

 

طفل/بیت

 

معلمه/مدرسه

                                                  بسمی تعالی 

 

نام ونام خانوادگی               دینی سوم راهنمایی

1.این جملهکه پیامبر دوست نداردانسانی خود راگرفتارعذاب اخرت نمایدتوضیح کدام ویژگی پیامبر است؟

 

2.باتوجه به وعده خداوند به مومنین فوزعظیم وسعادت بزرگ چیست؟

3.این جمله بیان کننده کدام ویزگی پیامبران است؟(کوچکترین شک وتردیدی در ماموریت الهی خود نداشتند)

 

الف)ارتباط باخدا                                                     ب)استقامت وپایداری

 

 

ج)ایمان به هدف                                                      د)عصمت از گناه

 

4.دوورد ازشرایط تطهیر باافتاب را بنویسید:

5.در دومین پیمان عقبه چه کسانی با پیامبر دیدار کردند:

 

6.دلیل پیراستگی پیامبران از گناه چیست؟

 

7.حال گناهکاران هنگام ورود به اخرت چگونه است؟پاسخ ابوذر

 

8.چرامردن در نظرماناپسنداست؟

 

9.وازه های داده شده رامعناکنید:

 

علیت:                                                 قصاص:                              روزفصل:

 

10.عذابهای جهنم نمود................و.................و......................و..............اعمال جهنمیان است.

 

11.برهان علیت راتوضیح دهید:

 

12.بنا به فرموده پیامبرچهارچیزمهمی که درقیامت مورد سوال قرار میگیرد کدامند؟

 

13.موضوع وترجمه ایه زیر را بنویسید:

 

 

ربکم رب السموات والارض الذی فطرهن

 

  

 

مقاله در مورد قران به رسم الخط عثمان طه

 

مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء خبرگذاری جمهوری اسلامی با اشاره به اغلاط رسم الخط

 

عثمان طه وظرفیت خطاطان ونویسندگان ایرانی خواستار تجدید نظر در چاپ این قران وچاپ ان

 

با رسم الخط شیعی شدند.

 

به گزارش ایرنا هنوز در منازل قدیمی ترها و انها که پایبندی خویش رابه ایران وایرانی حفظ کرده

 

اند قرانهایی زیبا با خط خوشنویسان شهیر ایرانی مانند میرزا احمدنیریزی ملقب به سلطانی وجود

 

داردکه از وی تا کنون کتابت 99 مجلد قران وبسیاری از ادعیه به جا مانده است که در نوع خود

 

بی بدیل است.

 

 

ایت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتاء اظهار داشت:رسم الخط عثمان طه اغلاط زیادی دارد

 

که باید اصلاح شود.

 

 

قرانهایی نیز به خط ابن بواب ابن مقله احمد زنجانی طاهر تبریزی علیرضا عباسی یاقوت مستعصمی

 

وبسیاری دیگر از کاتبان وحی که اشنا به خطوط فارسی و عربی بوده اند را میتوانستیم ببینیم اما در

 

سالهای اخیر با سرمایه گذاری هنگفت عربستان قرانی که دارای ویژگی ههای جدیدی بود منتشر

 

شد و گسترش یافت.

 

 

 

این قران را که عثمان طه کتابت کرده است.وی فردی است سوری که در مدینه زندگی میکند فارسی را

 

بلد است به خط نستعلیق علاقه مند است و اولین کتابت قران را در سن سی سالگی شروع کرده است.

 

او به ایران نیامده اما زبان فارسی راشکر و ترکی را هنر میداند.شیوه نگارش او تلفیقی از دو قران

 

ترکی و مصری است تذهیب انرا پسرش انجام می دهدوتاکنون چهاربارموفق به کتابت ان شده است.

 

 

بر این اساس ایت الله مکارم شیرازیاز مراجع عظام تقلید در تاریخ 20اذر 86 در دیدار معاون

 

دار القران الکریم سازمان تبلیغات اسلامی از چاپ قرانهای عثمان طهارسال توسط رزیتا امیدی منش
بازدید : مرتبه
تاريخ : جمعه 10 تیر1390

1

ديكته

الف(با توجه به تصاوير كلمات ناقص را كامل كنيد.          

    

         نماز خواندن               تفنگ              درخت                 شانه

             4.pr-y                   3.g-n             2.tr-e                1.c-mb          

         

ب)بجاي خط تيره حرف مناسب بنويسيد.

       

             8.h-me     7.thursd-y      6.famil-         5.gre-n

2

 

درهرگروه كلمه ناهماهنك را مشخص كنيد.

 

9.get up-eat-dinner-work

 

10.cat-dog-bird-cap

 

3

جملات ستون A را با استفده ازستون  Bكامل كنيد.(در ستونB يك عبارت اضافه است)

                             B

          ----------------------                                                        A              

------------------------------------------

11.You ……….. an apple every day.

 a)cleanb)open12.The students …………….. their books.  12.The students …………. Their books.

                                   c)see                                                                 13.we …………. our room.

                           d)eat

4

با استفاده از كلمات داده شده جملات ناقص زير را كامل كنيد

 

                                        name-policeman-brown-car))

 

14.My brother is a……………………. .

15.I have a …………. dress.

16.She has a brother.His …………… is Ali.

5

 

گزينه درست را انتخاب كنيد.

17.What are those? …………. are eggs.(Those-These-They-We)

18.That pen is ……………… .(a red-red pen-red-a pen)

19.There are many oranges ………… the basket.(in-on-under-to)

20.Our father has a car. …………. car is black.(Their-His-Your-My)

21.Go over …………… ,please.(here-the door-the map-there)

22.He ………… Ali in the street.(gets-eats-sees-goes)

23.They study English …………….. school.(at-in-to-on)

24.Akbar goes to bed at 10 …………….. the evening.(at-in –to –every)

6

 

جمله زير را منفي كنيد.                                        

                                                                                          25.There is a basket in the picture.

 

 

7

جملات در هم ريخته زير را به صورت مرتب بنويسيد.

 

26.this/house/whose/is/?

 

27.those/Mina's/are/scarfs/.

 

8

براي پاسخهاي داده شده سوال مناسب بسازيد.

 

28. …………………………………………………………?Yes,there are many boys in the park.

 

29. …………………………………………………………?Her name is Nasrin.

 

9

 

با توجه به تصوير به سوال زير پاسخ كوتاه وكامل بدهيد.

30.Is there a watch on the table?           

10

 

با استفاده از كلمات داده شده جمله امري بسازيد.

31. ……………………………………………..(the window /close)

 

11

 

ساعت زير را به دو روش بنویسید.                                                                                      

32.a) ……………………………………………………. .

 

                                                                                                 b) ………………………………………………………

 

 

ده و ده دقیقه

 

12

با توجه به تصاویر زیر جملات را کامل کنید.

33.There are two …………….. in the picture.

 

 

 

توپ

 

                                                                                                          

                                                                                                          

 

لیوان بر روی میز

 

 

 

 

34.There is a glass …………. the desk.

 

13

مکالمه:

الف)مکالمه ناقص زیر را کامل کنید.                                             Hi ,Hadi.What time is it? A:                 

                                                                       35.B-It's………………………  .   Please hurry up.

A-Why?

36.B- It's ……….. .

.A- ……….. take a taxi. 37

                                                                                                        38.B:……………….. .

 

ب) مکالمه زیر را با استفاده از جملات سمت راست کامل کنید.

        a)this is my school.                                                                                                       A-Hi,Akbar.

     b)Hi.                                                                                                                39.B-……………………….. .

     c)I walk to school every day.                                                                 40.A-………………………… .

     d)I go to Farabi school.                                                                           41.B-…………………………. .

42.A-…………………………. .

B-But I go by bus.

 

14

تلفظ:

 

كلمات داده شده را در جدول و در جاي مناسب خود قرار دهيد.

Umbrella, three , bus, please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/^/

 

/i:/

 

 

 

 

 

 

 

 

44.……………….. .

 

 

43……………….. .

 

 

46…………………… .

 

45. ……………… .

 

 

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

47.My mother works in a …………….. (lunch-library-bed)

 

48.Her …………… is black.(jackets-dress-shoes)

 

49. Twenty and sixty are ……………….. .(eighty-forty-fifty)

 

 

 

    Good Luck    >>>>ارسال توسط فاطمه گدازگر
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي:                          امتحان ترم دوم        مدت زمان: 60 دقيقه

نام كلاس:                                مدرسه راهنمايي هاجر             تاريخ امتحان:

رديف

درس علوم تجربي پايه اول

بارم

1

با استفاده از كلمات مناسب، جاهاي خالي هر يك از جملات زير را كامل كنيد.

الف)خزه ها به جاي آنكه ازرشد دانه ها به وجود آيند از رويش ........... حاصل مي شوند.

ب) ابرها .......... در اثر بالا رفتن سريع هوا تشكيل مي شوند.

ج) با افزايش دما فاصله بين ملكولها ........... مي شود.

د) به ماده اي كه ذره هاي سازنده آن از دو يا چند اتم مختلف تشكيل شده باشد ........... گفته مي شود.

 

 

1

2

جواب صحيح سئوالات زير را با علامت (×) مشخص كنيد.

A . بيشترين آلودگي آب دريا مربوط به كدام منطقه است؟

الف) مناطق عميق                             ب) مناطق ساحلي

ج) اقيانوسها                                    د) مناطق كم عمق

B. كدام يك از انرژيهاي زير هم به شكل جنبشي و هم به شكل پتانسيل است؟

الف) گرمايي                 ب) الكتريكي            ج) شيميايي                   د) مكانيكي

1

3

جملات صحيح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص كنيد.

الف) در حركت انتقالي، ذره هاي ماده از جايي به جاي ديگر مي روند.

ب) گازها و مايعات شكل ثابتي دارند.

ج) دما پا براي اندازه گيري ، تنظيم و كنترل دما به كار مي رود.

د) همه مواد بر اثر گرماي برابر انبساط يكسان دارند.

1

4

كدام يك از تغييرات زير گرما گير و كدام يك گرما ده هستند؟

الف) ذوب(              )                   ب) انجماد(                   )                     ج)تصعيد(                     )

75/0

5

دو كار اصلي ساقه را بنويسيد.

 

1

6

در هر بيماري ميكروبي سخت سه مرحله اي جداگانه تشخيص داده مي شودآنها را مشخص كنيد.

 

75/0

7

گياه طي عمل فتوسنتز غذاسازي مي كند. در مورد فتوسنتز به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف) مواد اوليه فتوسنتز چيست؟

ب) محصولات فتوسنتز چيست؟

1

8

الف) آبرفت را تعريف كنيد.

ب) دو ويژگي مواد ابرفتي را بنويسيد.

1

9

اسكلت داخلي و خارجي جانوران را از نظر وظيفه با هم مقايسه كنيد.

 

1

10

الف) علت نام گذاري خزندگان چيست؟

ب) تخم خزندگان چه ويژگيهايي دارد؟

1

11

آب مهم ترين حلالي است كه تا به حال شناخته شده است. ( دو دليل بياوريد)

5/0

12

براي جدا سازي مخلوط هاي زير چه راهي پيشنهاد مي كنيد؟

الف) آب و نمك

ب) دانه هاي ريز و درشت شِن

5/0

13

عبارات سمت راست را با رسم خط به عبارات مناسب سمت چپ وصل كنيد.

الف) نيرويي كه از فرو رفتن قايق در آب جلوگيري مي كند                                          نيروي الكتريكي

ب) نيرويي كه مانع ادامه حركت ماشين در جاده خاكي مي شود                                    نيروي تكيه گاه

ج) نيرويي كه باعث جذب خرده هاي كاغذبه شانه پلاستيكي مي شود                            نيروي اصطكاك

75/0

14

در چه صورتي بارش به شكل برف خواهد بود؟

 

1

15

چرا بايد از هر زخمي كه در پوست ايجاد مي شود فوري مراقبت كرد؟

 

1

16

خرگوشي در مدت 40 ثانيه مسافت 120 متري را مي پيمايد، سرعت او چند متر بر ثانيه است؟

 

75/0

 

«موفق باشيد»

 ارسال توسط ثریا تتار
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي:            امتحان ترم دوم                      مدت زمان: 60 دقيقه

نام كلاس:                           مدرسه راهنمايي هاجر              تاريخ امتحان:

رديف

درس علوم تجربی پایه سوم

بارم

1

جمله های زیر را با کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

الف)هسته زایشی دانه های گرد وظیفه تولید .................. را دارد. ( لوله گرده- گامت نر- تخمک)

ب) کمربند سیارکی در فاصله بین .................. قرار دارد. ( زهره و مریخ- مریخ و مشتری- اورانوس و نپتون)

ج) استوخوانها در محل مفصل نیمه متحرک به کمک ............... در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

(رباط- رشته های سخت پروتوئینی- غضروف)

د) در یک اهرم اگر طول بازی مقاوم از طول بازوی متحرک بزرگتر باشد،مزيت مكانيكي آن ......... است.

( كمتر از يك- بيشتر از يك- برابر با يك)

1

2

هر يك از جمله هاي زير با نظريه كدام دانشمند قابل توجيه است؟

الف)خرس سفيد رنگ سازش بيشتري با محيط قطبي دارد.

ب) كوشش زرافه ها براي خوردن برگ سبز درختان سبب شد كه گردنشان دراز شود.

5/0

3

با توجه به متن زير جدول را كامل كنيد.

نام هورمون

غده ي ترشح كننده

وسيله ي انتقال

اندام هدف

رشد

 

 

 

هورمون رشد به ناحيه انتهايي استخوان هاي دراز اثر مي كند كه در نتيجه ان تا حدود 20 سالگي، با تبديل غضروف به استخوان بر طول قد اظافه مي شود.

75/0

4

هر يك از جملات زير بيانگر كدام يك از واكنش هاي دفاعي است؟

الف) صفتي را به خود نسبت مي دهيم كه فاقد آن هستيم.

ب) واقعيت نا خوشايندي را مي پوشانيم تا براي ديگران آشكار نشود.

5/0

5

نمودار روبه رو رابطه بين توان با زمان انجام كار را نشان ميدهد، آن را تفسير كنيد.                               توان

                                                                                                 زمان انجام كار                                                                               

5/0

6

پديده هاي زير چه شكلي از جابه جايي ورقه هاي سنگ كره را نشان مي دهند؟

الف) ايجاد رشته كوه هاي ميان اقيانوسي

ب) زلزله بدون ايجاد پوسته جديد و تخريب ورقه ها

5/0

7

الف) بهره گيري از انرژي هسته اي چه تأثيري در ميزان توليد باران اسيدي دارد؟

ب)منابع طبيعي به دو صورت تجديد شدني و تجديد نشدني در طبيعت وجود دارد. درختان جزء كدام گروه از منابع طبيعي هستند؟ علت را بنويسيد.

75/0

8

به پرسش هاي زير پاسخ كوتاه دهيد.

الف) فرمان اتومبيل چگونه به ما كمك مي كند؟

ب) با كاهش دماي گاز درون يك كپسول، فشار گاز درون آن چه چيزي تغيير مي كند؟

ج) وقتي استخواني را روي آتش حرارت مي دهيم بسيار شكننده مي شود ، علت چيست؟

د) جرم ستاره ( آ ) از ستاره ( ب )  بيشتر است، به چه دليل ستاره ( ب) پرنورتر به نظر مي رسد؟

1

9

با استفاده از جعبه لغت، نقشه ي مفهومي زير را كامل كنيد.

1

10

ماهيچه هاي زير را از نظر مواد خواسته شده با هم مقايسه كنيد.

 

نوع ماهيچه

نوع عمل

ماهيچه هاي ديواره معده

 

 

ماهيچه هاي جلوي بازو

 

 

1

11

مدل اتمي داده شده با كدام يك از اتم هاي زير ايزوتوپ است؟

الف)He                               ب)Li                                   ج)Be        

75/0

12

شكل روبه رو مربوط به چه نوع نوروني است؟

الف) رابط                       ب) حركتي                     ج) حسي

75/0

13

معادله نوشتاري رو به رو را كامل كنيد.

سديم كلرايد + ...................            سديم هيدروكسيد+ هيدروكلريك اسيد

ب) چه نوع پيوندي بين ذرات سازنده ي سديم كلرايد است؟

ج) تركيب شيميايی NaOHاز چند عنصر ساخته شده است؟

 

 

 

75/0

14

ظرف هاي روبه رو را پر از آب مي كنيم.

اگر مقدار آب در ظرف (الف) سه برابر ظرف (ب) باشد، مقدار فشار مايع بر كف ظرف ها را با هم مقايسه كنيد.

 

5/0

15

جمله زير را تفسير كنيد.

« افزايش كربن دي اكسيد هوا سبب افزايش ميزان آب اقيانوس ها مي شود»

5/0

16

مانن شكل سوزن ها را به روش القا به آهن ربا تبديل مي كنيم، در نوك هر سوزن چه قطبي ايجاد مي شود؟

5/0

17

الف) ورود آب به درون سلول سبب افزايش اندازه سلول مي شود، آيا مي توان اين پديده را رشد سلول دانست؟ علت را بنويسيد.

ب) جنين جانوران زير مواد لازم رابراي رشد از كجا به دست مي اورند؟

1- جنين مرغ                         2- جنين انسان

1

18

مانند شكل، در حالي كه ميله باردار نزديك كره فلزي بدون بار است، انگشت خود را به كره تماس داده و سپس از آن جدا مي كنيم و بعد از برداشتن انگشت خود از روي كره، ميله را از كره دور مي كنيم.

الف) كره به چه روشي باردار شده است؟

ب) كره چه نوع بار الكتريكي پيدا مي كند؟

 

5/0

19

ميله شيشه اي را با كيسه نايلوني مالش مي دهيم، سپس:

آزمايش 1) كيسه نايلوني را به بادكنك بار دار آويزان نزديك مي كنيم.

آزمايش 2) ميله شيشه اي را به كلاهك الكتروسكوپ باردار نزديك مي كنيم.

الف) چه چه نوع نيروي الكتريكي بين كيسه نايلوني و بادكنك ايجاد مي شود؟

ب) ميله شيشه اي هنگام مالش با نايلون داراي بار الكتريكي مثبت مي شود. علت را بنويسيد.

ج) چه مشاهده اي موجب شد بگوييم الكتروسكوپ بار الكتريكي منفي دارد؟

75/0

20

تذكر: در حل مسأله هاي زير نوشتن فرمول و يكاي اندازه گيري(واحد) الزامي است.

بازده يك لامپ %25 است. اين لامپ با دريافت 6000 ژول انرژي الكتريكي چند ژول انرژي نوراني توليد مي كند؟

75/0

21

مقدار جرياني كه از يك مدار 80 ولتي با مقاومت 16 اهم مي گذرد، چند آمپر است؟

 

75/0

 

موفق باشیدارسال توسط ثریا تتار
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

 

 

بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي:                            امتحان ترم دوم             مدت زمان: 60 دقيقه

نام كلاس:                            مدرسه راهنمايي هاجر                     تاريخ امتحان:

رديف

درس علوم تجربي پايه دوم

بارم

1

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

الف) قسمت خميري شكل گوشته را .............. مي گويند.

ب) منبع اصلي نيتروژن براي رشد گياهان ................... است.

ج) كبد مقدار اضافي گلوكز را به صورت ماده اي به نام ..................... در خود ذخيره مي كند.

د) در هر كليه در حدود يك ميليون واحد تصفيه به نام ...................... وجود دارد.

1

2

صحيح يا غلط بودن جملات زير را با با علامت (ص) يا (غ) مشخص كنيد.

الف) داغ ترين قسمت داخلي زمين هسته است.

ب) ماشين گرمايي انرژي مكانيكي را به گرمايي تبديل مي كند.

ج) كوچكترين اجتماع سلولها كه كار هماهنگ دارند را اندام مي نامند.

د) در هنگام ماه گرفتگي زمين بين خورشيد و ماه قرار مي گيرد.

1

3

گزينه صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

A . سلولهاي مغز از شكستن كدام مولكول انرژي لازم را به دست مي آورند؟

الف) سلولز            ب) نشاسته                      ج) گليكوژن                      د) گلوكز

B . ويروس ايدز به كدام سلولهاي خون حمله كرده و آن را از بين مي برد؟

الف)گلبول قرمز        ب) پلاكت          ج)گلبول سفيد كه وظيفه تنظيم فعاليتهابي ايمني را دارد  

د) هر سه مورد               

1

4

حاصلخيزي خاك به چه عواملي بستگي دارد؟ ( چهار مورد را نام ببريد)

 

1

5

هر يك از ويژگي هاي زير مربوط به كدام نوع آئينه است؟

الف) اندازه جسم تا اندازه تصوير برابر است.

ب) تصوير در آن هميشه مجازي و كوچكتر از جسم است.

5/0

6

كاني هاي ثانويه چگونه به وجود مي آيند؟

 

5/0

7

عوامل موثر بر سرعت واكنش هاي شيميايي را نام ببريد. ( سه مورد)

 

75/0

8

در هسته سلول: الف) فرماندهي سلول بر عهده كدام مولكولهاست؟

ب) وظايف اين مولكولها را بنويسيد.

75/0

9

انرژي دروني چيست؟ انرژي دروني يك ماده به چه عواملي بستگي دارد؟

 

1

10

چرا بطن چپ قطور تر است؟

5/0

11

الف) منظور از جذب غذا چيست؟

ب) بيشترين عمل جذب در كدام قسمت دستگاه گوارش انجام مي شود؟

1

12

الف) گردش كوچك خون از چه قسمت قلب شروع و به چه قسمتي ختم مي شود؟

ب) نقش آن در بدن چيست؟

5/0

13

چرا بعضي از كاني ها به عنوان جواهر مورد استفاده قرار مي گيرند؟ ( چهار مورد را نام ببريد)

 

1

14

سنگ مورد نظر را در جاي خالي بنويسيد.

گنيس                  - - - - - -                     ،        مرمر                     - - - - - -

كوارتزيت                - - - - - -                        ،       - - - - - -                 گرانيت

1

15

هرم راهنمايي غذاي زير را با توجه به شماره هايب داده شده كامل كنيد.

75/0

16

با توجه به گروه هاي خوني ( AوBوOوAB) نام هر گروه خوني را در جاي مناسب بنويسيد. 

 

 

 

 


1

17

جدول زير را كامل كنيد.

رديف

نام اندام دفعي

نوع كار

1

----------

دفع اوره و نمک ها و تنظیم آب

2

روده ي بزرگ

----------------

3

----------

دفع كربن دي اكسيد

4

پوست

---------------

1

18

طول موج كدام يك از موجهاي زير بيشتر است؟ چرا؟ 

 

 


                             (2)                                                                                        (1)

75/0

 

موفق باشید

 

 ارسال توسط ثریا تتار
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390ارسال توسط ثریا تتار
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390ارسال توسط ثریا تتار
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

طرح درس روزانه پايه سوم

نام درس : آموزش حرفه و فن    موضوع : فن آوري       پايه : اول      نام مدرسه :  هاجر (س)      نام معلم :  فريبا قاسمي

فعاليت هاي قبل از تدريس

فعاليتهاي حين تدريس

فعاليت هاي پس از تدريس

انتخاب روش متناسب تدريس

زمان

1-     سلام ، احوال پرسي ، حضور و غياب ، دقت در وضع روحي و جسمي دانش آموزان

2-     اجراي ارزشيابي ورودي با سؤالاتي نظير

1-     اشكالي در دروس گذشته وجود ندارد

2-     پرسش از دروس گذشته

 

 

 

 

 

 

1-     مرور مطالب گذشته

2-     معرفي موضوع و نوشتن رئوس مطالب و اهداف درس بصورت تيتر بر روي تخته سياه

3-     ارائه درس جديد

1-     فناوري چيست ؟

2-     محصولات فناوري را تعريف كنيد .

3-     براي ساخت يك وسيله چه مراحلي بايد طي شود .

4-     چه عواملي سبب تكامل محصولات فناوري مي شود .

1-     جمع بندي درس

2-     ارزشيابي پاياني از درس با چند سؤال

1-     فناوري را تعريف كند

2-     چند نمونه از محصولات فناوري را نام ببرد

3-     مراحل ساخت يك وسيله را بداند

4-     عوامل تكامل و پيشرفت محصولات فناوري را نام ببرد .

تعيين تكليف :

1-     تهيه يك تحقيق

2-     تهيه يك روزنامه ديواري

  پرسش و پاسخ

       سخنراني

         بارش مغزي

   30دقيقه

 

طرح درس روزانه پايه دوم

نام درس : آموزش حرفه و فن    موضوع :كار با برق       پايه : دوم        نام مدرسه :  هاجر (س)    نام معلم :  فريبا قاسمي

فعاليت هاي قبل از تدريس

فعاليتهاي حين تدريس

فعاليت هاي پس از تدريس

انتخاب روش متناسب تدريس

زمان

1-     سلام ، احوال پرسي ، حضور و غياب ، دقت در وضع روحي و جسمي دانش آموزان

2- اجراي ارزشيابي ورودي با سؤالاتي نظير

3-     اشكالي در دروس گذشته وجود ندارد

پرسش از دروس گذشته

 

 

 

 

 

 

 

1-     مرور مطالب گذشته

2-     معرفي موضوع و نوشتن رئوس مطالب و اهداف درس به صورت تيتر بر روي تخته سياه

3-     ارائه درس جديد

1-     در شهر چه استفاده هايي از برق مي شود؟

2-     در منزل چه استفاده هايي از برق مي شود؟

3-     خطرهاي ناشي از جريان برق بر اثر چيست ؟

4-     حفاظت الكتريكي چيست ؟

5-     خطرهاي ناشي از جريان برق را نام ببريد .

6-     كار سيم اتصال به زمين چيست ؟

1-     جمع بندي درس

2-     ارزشيابي پاياني از درس با طرح چند سؤال

1-     در شهر چه استفاده هايي از برق مي شود نام ببريد .

2-     در منزل خود چه استفاده هايي از برق مي شود نام ببريد .

3-     خطرهاي ناشي از جريان برق را بگوييد.

4-     حفاظت الكتريكي را تعريف كنيد .

5-     كار سيم اتصال به زمين را توضيح دهيد.

تعيين تكليف

1-     تهيه يك روزنامه ديواري

2-     تهيه يك تحقيق

پرسش و پاسخ

سخنراني

بارش مغزي

30 دقيقه

­­

طرح درس روزانه پايه اول

نام درس : آموزش حرفه و فن      موضوع : فن آوري      پايه :سوم      نام مدرسه :  هاجر (س)      نام معلم :  فريبا قاسمي

فعاليت هاي قبل از تدريس

فعاليتهاي حين تدريس

فعاليت هاي پس از تدريس

انتخاب روش متناسب تدريس

زمان

 

1-     سلام ، احوال پرسي ، حضور و غياب ، دقت در وضع روحي و جسمي دانش آموزان

2-     اجراي ارزشيابي ورودي با سؤالاتي نظير

3-     اشكالي در دروس گذشته وجود ندارد

پرسش از دروس گذشته

 

 

 

 

 

 

1-     مرور بر مطالب گذشته

2-     معرفي موضوع و نوشتن رئوس مطالب و اهداف درس بصورت تيتر بر روي تخته سياه

3-     ارائه درس جديد

1-     فناوران براي توليد يك محصول فناوري چه اصولي را بايد مورد توجه قرار دهند؟

2-     يكي از اصول اساسي در توليد هر محصول فناوري چيست ؟

3-     اصول بهداشتي را توضيح دهيد .

4-     ارزيابي در توليد محصولات فناوري چيست ؟

5-     زيبايي محصولات در چند بخش مورد توجه قرار مي گيرد ؟

1-     جمع بندي درس

2-     ارزشيابي پاياني از درس با طرح چند سؤال

1-     فناوران براي توليد يك محصول فناوري به چه اصولي توجه دارند نام ببريد .

2-     يكي از اصول اساسي در توليد هر محصول چيست نام ببريد .

3-     اصول بهداشتي در توليد هر محصول را توضيح دهيد .

4-     نقش ارزيابي را در توليد محصولات  فناوري بگوييد .

5-     زيبايي محصولات در چند بخش مورد توجه قرار مي گيرد نام ببريد .

تعيين تكليف

1-     تهيه يك تحقيق

2-     تهيه يك روزنامه ديواري

            پرسش و پاسخ

30 دقيقه

 ارسال توسط سیده خدیجه قاسمی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

نام :                              كلاس :        سوالات حرفه سال سوم نوبت دوم

نام خانوادگي:                          مدرسه :                                                       بارم

گزينه ي صحيح را انتخاب نموده و با علامت ضربدر (  ) در داخل کادر مشخص كنيد .

1-    مهمترين دما براي رشد و نمو ماهيان گرمايي چند درجه است ؟

الف)10 درجه             ب)25 درجه                           ج)35 درجه

2-    كودك از چند ماهگي به بعد علاوه بر شير مادر به غذاي كمكي نياز دارد؟

الف)6 ماهگي                ب)9 ماهگي                   ج)5 ماهگي

3-    كدام بيماري با واكسيناسيون همگاني در جهان نابود شده است ؟

الف)ايدز              ب)فلج اطفال                          ج)آبله

4-    در كداميك از روش هاي آبياري آب بيشتري به هدر مي رود ؟

الف)غرقابي        ب)تشتكي                 ج)تحت فشار

 

 

1

 

 

جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .

5-    كفش دو سال پيش مريم ديگر به پايش كوچك است اين تغيير نشانه ي ......................... او است .

6-    يكي از فراورده هاي مهم چوب .......................... است .

7-    در بين حشرات سوسك هاي چوب خوار و ........................... بيشترين صدمه را به چوب مي زنند .

8-    در تغذيه طبيعي ، زنبور عسل از گرده ي گل و ........................ استفاده مي كنند .

2

به سؤالات زير پاسخ صحيح يا غلط بدهيد .

9-    موتور الكتريكي ماشيني است كه انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند .     ص                غ

10-ديفرانسيل مجموعه اي است كه حركت را از جعبه دنده به چرخ ها منتقل مي كند .             ص                غ   

5/0

به سؤالات زير پاسخ دهيد .

11-منظور از خاك ريزي چيست ؟

5/0

12-علل اصلي خشك كردن مواد غذايي را بنويسيد .

5/0

13-مارمالاد را تعريف كنيد .

14-تفاوت اصلي درختان با گياهان را بنويسيد .

5/0

 

1

15-چهار مرحله زندگي كرم ابريشم را بنويسيد .

1

16-براي جلوگيري از نمدي شدن پارچه هاي پشمي چه بايد كرد ؟

 

 

5/0

17-ميان وعده را تعريف كنيد .

 

 

5/0ارسال توسط سیده خدیجه قاسمی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

نام :                                         كلاس :            سوالات حرفه سال سوم نوبت اول

نام خانوادگي:                          مدرسه :                                                   بارم

به سؤالات زير پاسخ مناسب بدهيد .

1-    يكي از اصول اساسي در توليد هر محصول فناوري چيست ؟

الف)ارزيابي                          ب)انتخاب و تغيير مواد                    ج)توجه به بهداشت

2-    براي راه اندازي و روشن كردن موتور از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف)ديفرانسيل                ب)كلاچ                                 ج)استارت

3-    براي حفظ سلامت مادر و جنين ، در صورت كامل نبودن واكسيناسيون مادر چه واكسني به او تزريق مي شود ؟

الف)سل                             ب)كزاز                                       ج)هپاتيت

4-    باگاس چيست ؟

الف)تفاله ي نيشكر            ب)ساقه ي ذرت                          ج)كاه گندم

1

 

 

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد .

5-    فرضيه در واقع راه هاي ............................. براي حل مشكل است .

6-    تب شديد موجب ............................ كودك و آسيب رسيدن به .............................. او مي شود .

7-    در موتورهاي الكتريكي به قسمت گردان ............................. و قسمت ساكن .............................. مي گويند .

8-    يكي از فراورده هاي مهم چوب ........................... است .

2

به سؤالات زير پاسخ ص يا غ بدهيد .

9-    سيستم هاي فرعي براي انجام دادن بخشي از وظيفه سيستم اصلي ايجاد مي شوند .              ص                    غ

10-در تهيه M.D.F براي جداسازي الياف چوبي از مواد شيميايي استفاده مي شود .                ص                    غ  

5/0

به سؤلات زير پاسخ مناسب دهيد .

11-علائم حياتي بدن را بنويسيد .

 

1

12-كار ديفرانسيل را در سيستم انتقال قدرت در اتومبيل بنويسيد .

 

5/0

13-دو راه حل براي مبارزه با حشرات چوب خوار را بنويسيد .

 

5/0

14-كار سلف را در مدار الكتريكي بنويسيد .

 

5/0

15-چگونه روكش مصنوعي تهيه مي شود ؟

 

1

16-تكامل را تعريف كنيد .

1

 

 

نام :                                         كلاس :           سوالات حرفه سال اول نوبت دوم

نام خانوادگي:                          مدرسه                                                        بارم

به سوالهاي زير پاسخ مناسب دهيد .

1-    چه سبزي هايي از برگ و ساقه ي آن ها استفاده مي كنيم ؟

الف)هويچ و سيب زميني            ب)كاهو و كرفس          ج)لوبيا و نخود

2-    به كندن يا از بين بردن علف هاي هرز .......................... مي گويند .

الف)وجين               ب)تنك كردن                                     ج)واكاري

3-    براي صاف كردن سطوح چوبي از .......................... استفاده مي كنند .

الف)گونيا                    ب)اره                                                   ج)رنده

4-    از تركيب ، خاك رس و درصد كمي از مواد ديگر ........................ بدست مي آيد.

الف)آجر              ب)سيمان                                              ج)گچ        

1

 

 

با ص يا غ پاسخ مناسب را دهيد .

5-    پريز وسيله اي است كه براي قطع و وصل جريان برق به كار مي رود .                          ص                    غ

6-    روش زندگي هركس شامل عادت ها ، رفتارها و تصميم گيري هاي او مي باشد .          ص                   غ 

5/0

در جاي خالي كلمه ي مناسب را بنويسيد .

7-    افزايش توليدات نسل آينده را با استفاده از قوانين ژنتيك ....................... مي گويند.

8-    نخ هايي كه در طول پارچه قرار دارند ...................... و نخ هايي كه در جهت عرض پارچه قرار مي گيرند .................. ناميده مي شوند .

9-    به قسمتي از گياه كه داراي پوسته ، مواد ذخيره اي و نطفه است ....................... مي گويند .

10-به حيواناتي مانند گاو ، شتر ، گوسفند ، گاوميش ..................... مي گويند .

2

به سؤالات زير پاسخ مناسب دهيد .

11-وظيفه ي پروتئين در بدن را بنويسيد .

 

5/0

12-از راه شير آلوده چه بيماري هايي سرايت مي كند ؟

5/0

13-چهار عامل لازم براي رشد جنين در ماشين جوجه كشي را نام ببريد .

1

14-براي تأمين مواد معدني در غذاي مرغ از چه موادي استفاده مي شود ؟

15- براي اصلاح خاك از چه موادي استفاده مي شود ؟

 

5/0

1

16-فناوري را تعريف كنيد .

 

5/0

17-آبزيان را تعريف كنيد و مثال بزنيد .

 

5/0

 

نام :                  كلاس :               سوالات حرفه سال دوم نوبت دوم

نام خانوادگي:                          مدرسه :                                                        بارم

گزينه مناسب را انتخاب كنيد .

1-    كداميك از گياهان زير از طريق قلمه ي ساقه تكثير مي شوند ؟

الف)خرزهره         ب)حسن يوسف                 ج)پاپيتال

2-    با ساخت كدام قطعه الكترونيكي تحولي در طراحي مدارهاي الكترونيكي پديد آمد ؟

الف)ترانزيستور          ب)ديود                         ج)خازن

3-    كتان و نقره مربوط به كدام الياف طبيعي است ؟

الف)معدني ، گياهي     ب)حيواني ، معدني             ج)گياهي ، معدني

4-    كليه ميكروب ها در درجه حرارت ...................... از بين مي روند .

الف)93  C                       ب)121   C                                ج)100  C          

1

در جاي خالي كلمه ي مناسب را بنويسيد .

5-    به فضاي استراحت بين پله ها ، ......................... گفته مي شود .

6-    قسمت بالاتر از ريشه ، ....................... گفته مي شود .

7-    كليد دوپل ، در حقيقت ، مانند دو كليد ...................... است كه در كنار يك ديگر قرار گرفته است .

8-    بعضي از داروها كه معمولاً در پزشكي كاربرد ندارند به آنها داروي ........................ مي گويند .

2

صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد .

9-    بخشي از مواد غذايي مورد نياز در سنين كودكي و نوجواني از طريق ميان وعده ها تأمين مي شود .   ص            غ

10-تنوع رنگ در چوب هاي پهن برگ كمتر از سوزني برگان است .                       ص                        غ

5/0

به سؤالات زير پاسخ دهيد .

11-پنير پرورده چيست ؟

5/0

12-روش هاي تكثير غير جنسي را نام ببريد . (ذكر 4 مورد)

1

13-مواد غذايي متراكم را تعريف كنيد .

1

14-بيماري هاي مشترك بين انسان و دام را بنويسيد . (2 مورد)

 

 

15-دو نمونه از گل هاي روز كوتاه را فقط نام ببريد .

 

5/0

16-كنسرواسيون يا نگه داري غذا را تعريف كنيد .

 

5/0

17-به چه منظور از راهنما و توضيحات در نقشه استفاده مي شود .

 

 ارسال توسط سیده خدیجه قاسمی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

بسمه تعالي

نام :                                         كلاس :              سوالات حرفه سال اول نوبت اول

نام خانوادگي:                  مدرسه :                                                                          بارم

به سؤال هاي زير پاسخ مناسب دهيد .

1-    به مسير بسته اي كه جريان الكتريكي در آن جاري است .................. مي گويند .

الف)مولد الكتريكي          ب)جعبه تقسيم                     ج)مدار الكتريكي

2-    براي براده برداري و ساييدن فلزات از ................. استفاده مي شود .

الف)سمبه نشان                         ب)سوهان فلز                      ج)گونيا

3-    وسيله ي حفاظتي كه از عبور جريان غير مجاز از مدار جلوگيري مي كند .

الف)پريز                               ب)كليد                               ج)فيوز

4-    به چوب هاي بريده شده از تنه ي درختان ................. گفته مي شود .

الف)الوار                              ب)روكش چوبي                     ج)تخته سه لا

 

1

 

در جاي خالي كلمه ي مناسب را بنويسيد .

5-    به سيمي كه بدون ولتاژ يا فشار الكتريكي است ................... مي گويند .

6-    به ابزار و وسايلي كه انسان آنها را  مي سازد .................... مي گويند .

7-    مس حرارت و ................. را بسيار خوب هدايت مي كند .

8-    عمده ترين منابع توليد چوب .................... هستند .

2

صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد .

9-    از خرده چوب و چسب فيبر تهيه مي شود .              ص              غ

10-با رعايت بعضي نكات ساده ي بهداشتي ، به راحتي مي توان از بسياري بيماري ها پيشگيري كرد .                                            ص                 غ

0/5

به سؤالات زير پاسخ دهيد .

11-سيستم ها را به چند دسته ي كلي تقسيم مي كنند ؟ نام ببريد و توضيح دهيد ؟

 

1

12-چرا در كارگاه از لباس كار استفاده مي كنيم ؟

 

1

 

0/5

13-بهداشت را تعريف كنيد ؟

                                   

14-ويژگي مهم فلز روي را بنويسيد .

 

0/5

15-دو راه پيشگيري از نابودي محيط زيست را بنويسيد .

0/5

16-فازمتر چيست و كار آن را بنويسيد .       

 

1

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

نام :                                         كلاس :                  سوالات حرفه سال دوم نوبت اول

نام خانوادگي:              مدرسه :                                                         بارم

به سؤالات زير پاسخ مناسب بدهيد .

1- طراحي ، مواد خام مربوط به كدام قسمت سيستم است ؟

الف)پردازش ، خروجي      ب)پردازش ، ورودي                               ج)خروجي ، ورودي

2- تقويت كنندگي امواج وظيفه كدام قطعه الكترونيكي است ؟

الف)خازن      ب)ديود                            ج)ترانزيستور

3- امروزه بيشتر داروها به چه روشي تهيه مي شوند ؟

الف)گياهي                       ب)معدني                      ج)شيميايي

4- در سيم لحيم قلع و سرب با چه نسبتي با هم آلياژ شده اند ؟

الف)50 درصد        ب)40 درصد              ج)70 درصد     

 

1

 

 

 

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد .

5- براي جوش كاري از دستگاه هايي به نام ...................... و .......................... استفاده مي شود .

6- جنگل هاي ايران عمدتاً داراي درختان ............................ هستند .

7- اتصال دو سيم حامل جريان الكتريكي به يك ديگر بدون واسطه را ......................... مي گويند .

8- علم موجب پيشرفت .......................... مي شود و اين خود باعث آسان تر شدن كارها و افزايش سرعت در انجام امور مي گردد .

2

 

به سؤالات زير پاسخ ص يا غ دهيد .

9- داروهاي محرك ميزان فعاليت بدن را كاهش مي دهند .

ص                            غ

10-                        چوب هاي خشك شده در هواي آزاد روشن تر و فاقد پوسيدگي و حشره زدگي اند .       ص                  غ       

5/0

 

به سؤالات زير پاسخ دهيد .

11-                  حفاظت الكتريكي را تعريف كنيد .

 

1

 

12-                  كار اصلي مقاومت ها را در مدارهاي الكتريكي بنويسيد .

5/0

 

13-                  چه عواملي سبب خالي شدن ذخاير آب و آلودگي آن مي شود . (چهار مورد)

 

1

 

14-                  كار هويه چيست ؟ انواع آن را نام ببريد .

 

1

 

15-                  دارو را تعريف كنيد .

 

5/0

 

16-                  سختي و نرمي چوب با چه ابزار آلاتي مشخص مي شود ؟ (دو مورد)

5/0

 

 

 

 ارسال توسط سیده خدیجه قاسمی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

جدول بودجه بندي كتاب حرفه و فن پايه اول راهنمايي

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

معارفه گروه بندي واحد 1 فناوري ص 6-1

واحد 1 سيستم ص 10-8 فعاليت و تحقيق

ارزشيابي از واحد 1 واحد 2 برق ص 16-12

واحد 2 وسائل استفاده از برق ص 21-17

آبان

واحد 2 ابزار شناسي ص 23-22 فعاليت و تحقيق

ارزشيابي از واحد 2 واحد 3 بهداشت ص 28-23

واحد 3 محيط زيست و سلامتي ص 37-34

واحد 3 زباله ص 42-38

آذر

ارزشيابي از واحد 3 فعاليت و تحقيق

واحد 4 كار با چوب ص 48-43

واحد 4 ابزار شناسي ص 53-48

ارزشيابي از واحد 4 فعاليت و تحقيق

دي

واحد 5 كار با فلز ص 70-65

واحد 5 ابزار شناسي و خودآزمايي ص 74-70

ارزشيابي از واحد 5 فعاليت و تحقيق

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

واحد 6 ساختمان سازي ص 84-80

واحد 6 مصالح ساختماني ص 87-85 ص 87-86 فعاليت و تحقيق

ارزشيلبي از واحد 6 واحد 7 خوراك ص 100-94

اسفند

واحد 7 انتخاب مواد غذايي سالم فعاليت ص 105-100

خودآزمايي ص 110-109 پوشاك ص 117-111

ارزشيابي از واحد 7 فعاليت و تحقيق

واحد 8 زراعت ص 128-124

فروردين

تعطيلات نوروز

تعطيلات نوروز

واحد 8 زراعت ص 134-129

واحد 8 سبزي ص 137-135 فعاليت و تحقيق

ارديبهشت

ارزشيابي از قسمت كشاورزي-دام پروري ص 145-141

واحد 8 دام پروري ص 151-146

ارزشيابي از قسمت دامپروري فعاليت و تحقيق

مروري بر درسها ارزشيابي از كل كتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت

 

 

 

جدول بودجه بندي كتاب حرفه و فن پايه سوم راهنمايي

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

معارفه و گروه بندي واحد 1 فناوري ص 10-1 فعاليت

واحد 1 فناوران براي توليد ص 16-10 فعاليت

واحد 1 سيستم ص 22-17 خودآزمايي

ارزشيابي از واحد 1 تحقيق و فعاليت

آبان

واحد 2 كار با برق ص 33-26

واحد 2 الكترونيك ص 37-34 فعاليت

ارزشيابي از واحد 2 تحقيق و فعاليت

واحد 3 بهداشت ص 46-43 رشد و تكامل ص 53-51 فعاليت

آذر

واحد 3 مراقبت از كودك   ص 60-54 خودآزمايي

ارزشيابي از واحد 3 تحقيق و فعاليت

واحد 4 كار با چوب ص 71-66

واحد 4 تخته هاي مركب ص 78-72 عوامل تخريب چوب ارزشيابي تحقيق و فعاليت

دي

واحد 5 خودرو ص 90-86 فعاليت

واحد 5 شيرآلات ص 96-91 ارزشيابي تحقيق و فعاليت

امتحانات ميان ترم-تحقيق و فعاليت جامانده

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

واحد 6 ساختمان ص 110-106 فعاليت

ماكت و راهسازي واحد 6 ص 118-112 ارزشيابي از تحقيق و فعاليت

واحد 7 خوراك ص 126-123

اسفند

واحد 7 تغذيه دوران مختلف زندگي ص 132-130 آداب غذا خوردن خودآزمايي و تحقيق و فعاليت

واحد 7 پوشاك ص 149-145 تحقيق و فعاليت

ارزشيابي از واحد 7 واحد 8 باغباني ص 168-163

واحد 8 بررسيهاي قبل از ص 177-170 تحقيق و فعاليت

فروردين

تعطيلات نوروز

تعطيلات نوروز

واحد 8 دامپروري ص 187-179 تحقيق و فعاليت

واحد 8 آبزيان ص 193-188 تحقيق و فعاليت

ارديبهشت

واحد 8 صنايع غذايي ص 200-194 تحقيق و فعاليت

واحد 8 خشك كردن و بسته بندي مواد غذايي 230-201 ارزشيابي تحقيق و فعاليت

مروري بر درسها تحقيق و فعاليت جامانده

ارزشيابي از كل كتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم

 

 ارسال توسط سیده خدیجه قاسمی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

جدول بودجه بندي كتاب حرفه و فن پايه دوم راهنمايي

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

معارفه و گروه بندي واحد 1 فناوري ص 6-1

خودآزمايي ص 7 واحد 1 سيستم ص 10-8

ارزشيابي از واحد 1 تحقيق و فعاليت

واحد 2 كار با برق ص 16-12 كليد دوپل ص 21

آبان

واحد 2 الكترونيك ص 29-25

ارزشيابي از واحد 2 تحقيق و فعاليت

واحد 3 بهداشت ص 44-38 فعاليت

واحد 3 زندگي سالم ص 48-46 فعاليت

آذر

 واحد 3  دارو و سلامتي ص 52-50 تحقيق و فعاليت

واحد 4 كار با چوب ص 64-59 ارزشيابي  از واحد 3 خودآزمايي ص 57-55

واحد 4 خشك كردن چوب ص 69-65 خودآزمايي ص 82

ارزشيابي از واحد 4 فعاليت و تحقيق

دي

واحد 5 كار با فلز ص 88-84

واحد 5 جوش كاري ص 92-89

ازشيابي از واحد 5 فعاليت و تحقيق

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

واحد 6 ساختمان سازي ص 111-105

واحد 6 اجزاي ساختمان ص 124-118   خودآزمايي ص 127-126

ازشيابي از واحد 6  تحقيق و فعاليت

اسفند

واحد 7 خوراك ص 134-129

واحد 7 خوراك ص 138-135 خودآزمايي ص 151 فعاليت

پوشاك ص 165-155 فعاليت و تحقيق

ارزشيابي از واحد 7 واحد 8 كشاورزي ص 176-169

فروردين

تعطيلات نوروز

تعطيلات نوروز

واحد 8  كشاورزي ص 180-177 فعاليت

واحد 8  دام پروري ص 193-186 تحقيق و فعاليت

ارديبهشت

واحد 8 صنايع غذايي ص 198-195

واحد 8 صنايع غذايي ص 204-200 

ارزشيابي از واحد 8 فعاليت و تحقيق

مروري بر درسها ارزشيابي از كل كتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم

 

 ارسال توسط سیده خدیجه قاسمی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390
به نام خداوند جان وخرد               کزین برتر اندیشه بر نگذرد

 سؤالات نگارش پایه اوّل   خرداد 90    راهنمایی هاجر   طرّاح : معصومه نصرتی / شمارک                                                   ......................................................................................................

1- جمله ی ادبی  و جمله ی زبانی را مشخص کنید.                                                     1       
- خورشید طلوع کرد. (              )
- خورشید چون پرنده ای بال های زرّین خود را گشود.(            )

2- با  ص و غ  پاسخ دهید.                                                                                   1            
- زبان گفتار ماندگارترین نوع زبان است. (          )
- در نثرادبی نویسنده به زیبایی نوشته توجه فراوان دارد. (          )

3- کامل کنید .                                                                                                 1            
- هرگاه نویسنده بخواهد بر چیزی تأ کید کند آن را ...................... می کند.
- به کسی که ترجمه می کند ................... می گویند.

4- پاسخ دهید.                                                                                                 1            
- در مصراع  "  زندگی بر تو می زند لبخند  "   چه زیبایی ادبی  به کار رفته است ؟
الف ) سجع0      ب) تشخیص0         ج) مراعات نظیر0       د) هیچ کدام 0

- هر گاه در نثر کلمات هم آهنگ بیایدبه آن....................می گویند.
الف ) قافیه 0            ب) تشبیه 0        ج) سجع0         د) مراعات نظیر0

5- با شبکه معنایی زیر یک جمله ی زیبا بنویسید.                                                       1                   
بهار، شکوفه ، درخت

6- معادل فارسی واژه ی مشخص شده را بنویسید.                                              5/0                     
- برادرم با کامپیوتر کار می کند.
                  
7- مصراع " با بهاری که می رسد ازراه "  را به نثر ساده وروان برگردانید.                     5/0         

8- دو مورد از نکاتی که در نامه نگاری به آن ها توجّه می کنیم را بنویسید.                     1      
   
9- داستان رمزی ونمادین را توضیح دهید.                                                             1         

10- دو سطر بنویسید ودرآن واژه های ( میهن ، دفاع ، مقاومت ) را به کار ببندید.            2          

.................................................................................................
..................................................................................................

از دست دادن فر صت مایه غم واندوه است .   حضرت علی (ع)                      موفّق باشید

موضوع انشا :
از دو موضوع زیریکی را به دلخواه انتخاب کنید وبنویسید.                                    10  

1-    یکی از خاطرات زیبای خود را بنویسید.
2-    درباره ی اخلاق نیکو وفواید آن هر آن چه می دانید بنویسید.    ارسال توسط معصومه نصرتی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390
طرح درس روزانه           درس: فارسی          پایه تحصیلی: دوم             مدت زمان : 45 دقیقه

عنوان درس : فروغ دانایی         تاریخ15/2/89     دبیر: معصومه نصرتی         آموزشگاه: هاجرتحلیل آموزشی : شعر فروغ دانایی ــــ   جمع مکسرــــ ارکان تشبیه
 

اهداف کلی درس:
                       1- تقویت علاقه ونگرش مثبت نسبت به کتاب وکتاب خوانی
                       2- آشنایی با جامی یکی از چهره های ادب فارسی
                       3- شناخت جمع مکسر     
                       4- آشنا شدن با ارکان تشبیه


اهداف رفتاری :
1-    شعر را به درستی می خواند .
2-    پیام درس را به خوبی درک می کند.
3-    ردیف وقافیه را به راحتی پیدا می کند.
4-    قالب شعررا تشخیص می دهد.
5-    معنی واژه های جدید را می داند.
6-    تشبیه های درس را می یابد.
7-    اسم های مفرد وجمع را ازهم تشخیص می دهد.
8-    ارکان تشبیه را می شناسد.
9- جامی را می شناسد.
10-نسبت به کتاب ومطالعه علاقه مند می شود.


پیش دانسته ها:   ارزشیابی درس قبل
1-    معنی واژه های ( موقّر ، تعبیه ، نغز ، سخته ) را بگویید.
2-    پیام درس را بگویید.
3-    مفعول را در جمله ی (ایرانیان علم را دوست دارند.) راپیدا کنید.
4-    کلمات قصاررا توضیح دهید.                                                                    


ارزشیابی وردی :  
1-    چه اندازه نسبت به مطالعه علاقه مند هستید ؟
2-    کتاب چه فوایدی برای ما دارد؟
3-    چند اسم جمع نام ببرید.
4-    یک نمونه تشبیه مثال بزنید. 
انتخاب روش تدریس :
                              
 بلند خوانی ، هم خوانی ، پرسش وپاسخ ،  بارش مغزی ، توضیحی ، کار گروهی
 

مراحل تدریس:

 الف) آمادگی وایجاد انگیزه ، احوال پرسی وحضور وغیاب

ب) معرفی درس وبیان هدف های رفتاری درس

 ج) ارائه مطالب وشروع درس :

1-قرائت شعر توسط معلّم  با روش بلند خوانی
2- هم خوانی شعر توسط دانش آموزان
3- یافتن پیام اضلی وپیام های فرعی شعر با استفاده از روش بارش مغزی
4- پیدا کردن قالب شعر، ردیف وقافیه و معنی واژه های جدید درس با  روش پرسش وپاسخ
5- ارائه دانش های ادبی و زبانی با استفاده از روش توضیحی
 
د ) خلاصه وجمع بندی درس

ه) انجام کار گروهی ونو شتن های درس  توسط دانش آموزان به شکل کار گروهی   


مواد آموزشی :
 کتاب درسی ، گچ وتخته ، چارت ارکان تشبیه ، 


ارزشیابی پایانی :
1-    شعر را یک بار دیگر رو خوانی کنند .
2-    معنی واژه های ( طبق ، لطایف ، تقریر ، فروغ ، در، منّت ) را بگویند.
3-    ارکان تشبیه  ( مادر چون چراغی می سوزد ) را پیدا کنند .
4-    جمع های درس را پیدا کنند.( لطایف، هزاران ، اسرار ، رفتگان ، مقاصد)


 ارزشیابی تکمیلی :
                          1- نوشتن های صفحه ی 43را در دفتربنویسند.
1-    جمع های مکسر درس پنجم را گروهی پیدا کنند وهفته ی آینده با خود به کلاس بیاورند.

طرح درس سالانه     درس :فارسی    پایه سوم  

سال تحصیلی 90-89       دبیر: معصومه نصرتی

ماه

هفته

صفحه

موضوعات وعنوان درس

مهـــــــــــر

اوّل

6-1

درس اوّل – زیبا زیستن

دوم

11-7

درس دوم  - آب وآیینه

سوم

22-12

درس سوم – دروازه ای به آسمان– مطالعه وپژوهش(1)- شعرخوانی

چهارم

ــــــــــــ

درس آزمون ماهانه

آبان

اوّل

29-23

درس چهارم-  جوانان وفرهنگ

دوم

33-30

درس پنجم –دانایی

سوم

42-34

درس ششم – موش وگربه – مطالعه وپژوهش(2)- روان خوانی

چهارم

ــــــــــــ

درس آزمون ماهانه

آذر

اوّل

46-43

درس  هفتم- تماشای بهار

دوم

56-47

درس هشتم – شگفتی های آفرینش – مطالعه وپژوهش (3)– شعرخوانی

سوم

61-57

درس نهم  -   مثل آیینه   

چهارم

ـــــــــــــ

درس آزمون ماهانه

دی

اوّل

73-62

درس دهم - هم نشین- مطالعه وپژوهش (4) – روان خوانی

دوم

77-74

درس  یازدهم -  دوراندیشی

سوم

ـــــــــــــ

 برگزاری امتحانات نوبت اوّل

چهارم

ـــــــــــــ

      "           "        "      "

بهمن

اوّل

82-78

درس  دوازدهم  -آداب زندگانی

دوم

89-83

درس  سیزدهم – پرتو امید – شعر خوانی –حکایت

سوم

95-90

درس  چهاردهم – راز موفّقیّت

چهارم

ـــــــــــــ

درس  آزمون ماهانه

اسفند

اوّل

98-96

درس   پانزدهم   - درس آزاد

دوم

106-99

درس  شانزدهم – زن پارسا – روان خوانی

سوم

113-107

درس  هفدهم  - امید  ایران زمین  

چهارم

ــــــــــــ

درس آزمون  ماهانه

فروردین

اوّل

ـــــــــــــ

 تعطیلات نوروزی

دوم

ـــــــــــــ

      "          "

سوم

116-114

درس هجدهم – آزاد

چهارم

127-117

درس  نوزدهم – قصّه ی تکرار آرش  شعر خوانی – حکایت

اردیبهشت

اوّل

132-128

درس  بیستم –آرزو

دوم

145-133

درس  بیست و یکم – شازده کوچولو-روان خوانی – نیایش  

سوم

ــــــــــــ

 آزمون ماهانه

چهارم

ــــــــــــ

برگزاری امتحان شفاهی نوبت دومارسال توسط معصومه نصرتی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390
به نام خداوند جان و خرد                     کزین بر تر اندیشه بر نگذرد          موضوع مقاله : شعر حماسی 

گرد آورنده : معصومه نصرتی  دبیر ادبیّات  مدرسه راهنمایی حضرت هاجر

آموزش وپرورش ناحیه 2

سال تحصیلی 90-89


حماسه در لغت به معنی دلاوری و شجاعت است از قدیمی ترین و مهیّج ترین انواع ادبی است . هرچند               

حماسه در بادی امر جنگ وپهلوانی و کشور گشایی را به ذهن متبادر می کند امّا در آن معانی ومفاهیم

متعدّد است . حماسه شرح تاریخ قبل از دوران تاریخــــی است . گزارشــی است از اوضاع واحـــوال

روزگاران نخست وتاریخ جهان وروزگار مردمان نخستین را ترسیم می کند.حماسه از زمانی که ملّتی

در راه حصول عظمت وتمدّن گام نهاده است سخن می گوید. در آن سخن ازجنگ هایی است که بــرای

استقلال وبیرون راندن یا شکست دشمن یا کسب نام و به دست آوردن ثروت ورفاه صورت گرفته است.

حماسه مربوط به دورانی است که قبایل وتیره های گوناگون متّحد شده واندک اندک تشکیل ملّتی داده اند

از این رو حماسه هر ملّتی بیان کننده ی آرمان ها ی آن ملّت است آن ملّت را در راه سر بلندی واستقلال

برای نسل های بعدی روایت می کند.

مختصات حماسه

1-    آثارحماسی متضمّن جنگاوری ، بهادری وشهسواری است .

2-    در حماسه حیوانات نقش های بزرگی دارند و نمی توان آن ها را جانوران معمولی به شمارآورد.

3-    قهرمان حماسه ، جانور مهیبی یا هیولا یی را می کشد.

4-    در حماسه با گیاهان عجیبی که خواص جادویی دارند مواجهیم .

5-    قهرمان حماسه موجودی ما فوق طبیعی است و گاهی از خدازادگان است وبه هر حال مایه های

الهی وما فوق انسانی دارد.

6-    نیروهای متافیزیکی (غیبی) در حماسه نقش دارند.

7-    گاهی گروهی از خدایان طرفدار یک قهرمان وگروهی دیگر طرفدار قهرمان دیگرند.

8-    ایزد بانو یا زنی عاشق قهرمان حماسه می شود امّا قهرمان به عشق او وقعی نمی نهد.

9-    قهرمان حماسه قهرمانی قومی وملّی یا نژادی است.

10-قلمرو قهرمان حماسه ، همه ِ آفاق است : زیر زمین ، روی زمین و حتّی آسمان ها .
11-اعمال قهرمان حماسه ، خارق العاده وغیر طبیعـــی است وبه هر حال با منطق متعارف قابل

سنجش نیست.مثلاً خوراک رستم در هر وعده یک گورخر بریان است که به درختی کشیده است.

12- قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد قهرمان مواجه است.

13- قهرمان حماسه به سفرهای دراز ومخاطره آمیز می رود.چنـــان که رستم واسفدیار در هفت

خوان های خود با دشواری های کلانی روبه رو می شوند.

14- قهرمان حماسه اعمال بزرگی انجام می دهد که اهمّیّت ملّـــی یا معنوی یا حکمــــی دارد. مثلا

 جنگ های رستم با افراسیاب تورانی اهمّیّت ملّی و جنگ اسفدیار با ارجـاسب ارزش مذهبی دارد.

15- یکی از صحنه های مهیّج هر حماسه نبرد تن به تن قهرمان با خصم اصـــلی (ضد قهرمان) و

عوامل اوست.

16- در جنگ های حماسی مخصوصاً درنبرد های تن به تن، از انواع واقسام سلاح استفاده می شود

در جنگ بین رستم واسفندیار دو قهرمان از نیزه وشمشیر وگرزاستفاده می کنند.علاوه براین ها کمر

گرفتن ، کمند افکندن ، تیر انداختن و کشتی گرفتن .......... هم هست.

17- یکی از ابزار جنگ فریب است مکّار بودن در معنی مثبت از صفـــات پهلوانان است وحیله و

چاره به معنی اندیشه هم هست .رستم با فریب دادن سهراب خود را از مرگ نجات داد.

18- از آن جا که قهرمان حماسه ،انسان ـــ خداست مرگ او نباید در انظار عموم باشد.

19- در حماسه سخن از آینده بینی و پیشگویی است.

20-در حماسه سخن از دیوان ، غولان ، جادوان و جادویی است.

21- در برخی از حماسه ها شاعران با یکی از الهگان شعر muse ارتباط می یابد واز او سئـــوال

 می کند جواب الهه بدان سئوال حماسه ، آغاز شعر است.

22- در حماسه با عینیّت واقتداروسادگی وعظمت مواجه ایم .زندگی رستم وبیشتر پهلوانان شاهنامه

در عین سادگی همراه با عظمت و وقار است.
23- حماسه دارای سبکی عالی ،معنایی جدّی والفاظی سنگین وفاخر است . اسم ها قدیمی و مطنطن

ورعب انگیزند مانند اشکبوس کشانی  که کشتن را به ذهن متبادر می کند،اکـــوان دیو واز این قبیل .

لغات هم قدیمی ومطنطن اند: ابا ، ابی ، ابروامثال آن . 
 
انواع حماسه بر حسب قدمت


1-    حماسه های سنّتی : که به آن حماسه های ابتدایی یا نخستینه وحماسه های شفاهی نیز می گویند.

     مثل ایلیارد، اودیسه، مهابهاراتا، رامایانا ،ایاتکار زریران، شاهنامه فردوسی ، گرشاسپ

    نامه اسدی ، بهمن نامه ، برزونامه.


2-    حماسه های ثانوی : یا حماسه های ادبی که به صورت استادانه ای بر مبنای حماسه های قدیمی
 
    ساختــه شده اند.در این گونه حماسه ها ،شاعر موضوعی را ابداع می کند یا آزادانه از موضوعات

   قدیمی سود می جوید، امّا معاییر حمـــاسه های کهن را رعایت نمی کند، مثل انه ئید ویرژیل که بر

   مبنا ی ایلیارد وادیسه ساخته شده است.


3-    حماسه های متأخّر یا سومین که از روی حمــــاسه های ثانوی ساخته  شده است . مثل رستم و

     سهرابی که ماتیو آرنولد شاعر انگلیسی بر مبنای رستم وسهراب شاهنامه ساخته است.

   

    حماسه ها بر حسب موضوع

   
1-    حماسه های اساطیری : که قدیمی ترین واصیل ترین نوع حماسه است این گونه حماسه مربوط
 
        ما قبل تاریخ است وبر مبنای اساطیر شکل گرفتــه است مثل حمـــاسه سومری گیل گمش وبخش

       اوّل شاهنامه فردوسی تا داستان فریدون .


2-    حماسه های پهلوانی که درآن از زندگی پهلوانان سخن رفته است .حماسه ی پهلوانـــی ممکن

است جنبه ی اساطیری داشته باشد مثل زندگی رستم درشاهنامه  و ممکن است جنبه ی تاریخی

داشته باشد مثل ظفرنامه حمدالله مستوفی.
 

3-    حماسه های دینی یا مذهبی که قهرمان آن یکی از رجال مذهبی است وساخت داستان بر مبنای

        اصول یکی از مذاهب است ؛ مثل کمدی الهی دانته خاوران نامه ابن حسام  (شاعر قرن نهم)

        خداوند نامه ملک الشعرای صبای کاشانی .
 

4-    حماسه های عرفانی که در ادبیّات فارسی فراوان است در این گونه حمــــاسه ، قهرمان بعد از

 شکست دادن دیو نفس وطی سفری مخاطره آمیز در جاده ی طریقت نهــایتاً به پیروزی که همـانا

حصول به جاودانگی از طریق فنا فی الله است دست می یابد مثل حمـــــاسه حلّاج در تذکرة اولیا ،

منطق الطیر هم یک حماسه عرفانی است ، منتها به شیوه ی تمثیلی سروده شده است.
  

     حماسه های منظوم ایرانی

   
     حماسه های اساطیری :
    
1-    منظومه های مهریشت و زامیادیشت در اوستا

2-    منظومه ی ایا تکار زریران به زبان پهلوی

3-    شاهنامه فردوسی (بخش نخست آن در تاریخ پیشدادیان )  و گرشاسپنامه یاسدی طوسی در

فارسی دری .

   
حماسه های پهلوانی :
 
     داستان های بخش دوم شاهنامه یعنی از زمان کاوه تا قتل رستم .   

حماسه های تاریخی :

1-    ظفر نامه ی حمدالله مستوفی

     2- شهنشاهنامه ی فتح علی خان صبا 


بر گرفته از انواع ادبی دکتر سیروس شمیسا (ویرایش چهارم) چاپ سوم بهار1387 نشر میترا 


ارسال توسط معصومه نصرتی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

راهكارهاي غلبه بر اضطراب امتحان
اضطراب يكي از شايع ترين اختلالات نوروتيك است كه همه انسان ها در شرايط مختلف آن را تجربه مي كنند و داراي انواع و درجات مختلف است كه يكي از انواع آن اضطراب در زمان امتحان است كه دانش آموزان در زمان ارزيابي در پايان سال تحصيلي دچار آن مي شوند.در تعريف اضطراب امتحان بايد گفت: نوعي مشغوليت ذهني است كه دانش آموز درباره نتيجه امتحان و يا در ارزيابي خود به همراه دارد. اضطراب سازنده نوعي از اضطراب است كه شخص را براي فعاليت درسي و برنامه ريزي منظم تر سوق مي دهد و معمولاً شخص را فعال و توانمند مي سازد تا بتواند نتيجه بهتري از مطالعه خويش به دست آورد.
اضطراب مشكل آفرين نوعي از اضطراب است كه با دلهره و تشويش زياد همراه بوده و با درگيري ذهني و تصوري كه مبني بر موفق نبودن در امتحان است، وسواس مطالعه كردن مثل خواندن بيش از حد، بي توجهي به خواب و غذا همراه مي شود.

نشانه هاي اضطراب سازنده
۱ـ دانش آموز علاوه بر نشان دادن حساسيت مناسب به درس، روند زندگي معمولي خويش را ادامه مي دهد. مثل: خوردن، خوابيدن و حرف زدن با خانواده.

۲ـ دانش آموز هنگام مطالعه نوعي از هيجان مثبت دارد.

۳ـ بيشترين وقت خود را براي خواندن درس صرف مي كند نه همه وقت خويش را.
۴ـ با آرامش و اطمينان بيشتري مطالعه مي كند.
۵ ـ عوامل محيطي تاثير كمتري بر او دارند.
۶ ـ آنچه را كه مطالعه مي كند به راحتي مي تواند در ذهنش نگه دارد و يا به حافظه بسپارد.

نشانه هاي اضطراب مشكل آفرين
۱ـ بدون اطمينان درس مي خواند.

۲ـ در موقع خواندن درس، به نتيجه امتحان بيشتر فكر مي كند تا به يادگيري.۳ـ مشغوليت ذهني بخش وسيعي از ذهن و سيستم رواني اش را در برمي گيرد و موجب مي شود درباره موفقيت و عدم موفقيت خود، مطالبي را بر زبان آورد.۴ـ احساس دلشوره و تشويش مداوم دارد. ۵ ـ افكار و نگرش منفي دارد.۶ ـ اضطراب او با نشانه هاي روان تني مثل درد در ناحيه معده، شكم و حالت تهوع همراه است.۷ـ اختلال در خوردن مثل پرخوري يا كم خوري.۸ ـ اختلال در خواب، پرخوابي يا كم خوابي يا كرختي روزانه.۹ـ نداشتن تمايل براي خواندن كتاب و گاهي تلاش مضاعف براي بيشتر خواندن درس ها.۱۰ـ لجبازي و بهانه گيري هاي مختلف مي كند.۱۱ـ گريه هاي طولاني و بي علت دارد.
* علل وجود اضطراب امتحان
۱ـ كمال گرايي يا ايده آل بودن (شخص دوست دارد هميشه جزو برترين ها باشد.)۲ـ نداشتن آمادگي قبلي (شخص به خاطر مطالعه ناكافي و يا برنامه ريزي منظم يا ضعف بنيه علمي دچار اضطراب مي شود.)
۳ـ ترس از دست دادن موقعيت خويش در خانواده
۴ـ فشار بيش از حد والدين (تذكرات مكرر والدين براي مطالعه بيشتر فرزند، او را دچار اضطراب مي كند.)
۵ـ والدين مضطرب (گاهي اوقات والدين مستقيماً چيزي درباره اضطراب امتحان نمي گويند، اما خودشان در زندگي مضطربند. فرزند اضطراب والدين را دروني كرده و روي مسئوليت اصلي خويش يعني درس خواندن متمركز مي كند.)۶ ـ رقابت (دانش آموزي كه در كلاس يا بين اقوام و دوستان خود، نوعي احساس رقابت با آنان دارد.)۷ـ رفتار معلم و مدرسه در جلسه امتحان (سختگيري و مقررات سخت و نامطلوب سر جلسه امتحان، اين كه معلم و ناظر امتحان با بيان مطالبي يا مقرراتي اضطراب را در دانش آموز ايجاد مي كند.)۸ ـ مقايسه كردن (والديني كه فرزند خويش را با ديگران مقايسه مي كنند و يا تاكيد بر موفقيت ديگران و ضعف فرزند خويش دارند.)
۹ـ وعده نامناسب دادن (والديني كه پاداش يا امكان مناسبي را به شرط كسب نمرات برتر (بيست) به فرزند خويش مي دهند، احساس از دست دادن پاداش در نظر گرفته شده نوعي اضطراب برانگيز است.)
  

راه حل هاي عملي براي كاهش اضطراب امتحان
۱ـ مطالعه و مرور بيشتر و تقويت بنيه علمي ( مطالعه بيشتر دانش آموز موجب تقويت اعتماد به نفس در امر يادگيري و پاسخ دهي او در امتحان مي شود.)
۲ـ پائين آوردن سطح انتظار (هر چه انتظار پائين تر باشد (گرفتن نمره بيست) امكان دروني كردن آرامش و كاهش اضطراب و در نتيجه موفقيت بهتر در امتحان حاصل مي شود.)

۳ـ پذيرش توانمندي هاي خود (ايجاد اين احساس كه من (دانش آموز) تلاش خود را انجام دادم و حتماً موفقيت خوبي را به دست خواهم آورد.

)۴ـ توجه به نكات مثبت و موفقيت هاي گذشته (آن دسته از موفقيت هايي را كه در گذشته تجربه كرده، در ذهن خود بياورد.)

۵ـ برطرف كردن ضعف بنيه علمي (تلاش براي برطرف كردن ضعف بنيه علمي از طريق كمك گرفتن از دوستان، معلم يا دانش آموزان زرنگ و كتاب هاي كمك درسي...)

۶ ـ مقايسه با خود (ايجاد اين فكر كه هر كسي توانمندي هاي مخصوص به خود را دارد.)

۷ ـ پرسش و پاسخ هاي مكرر (پرسش و پاسخ هاي پي درپي از خود سبب آگاهي از فرآيند يادگيري، پردازش اطلاعات مجدد و تقويت اعتماد به نفس بيشتر و در نتيجه كاهش اضطراب مي شود.)

۸ ـ استراحت كوتاه بين زمان هاي درس خواندن (دانش آموز در حين مطالعه بين درس، فرصت كوتاهي را براي استراحت خود اختصاص مي دهد، اين امر سبب به يادسپاري بهتر مطالب خوانده شده در ذهن مي شده و همچنين سبب تقويت روحيه و سلامت رواني و كاهش اضطراب مي شود.)

۹ـ توكل به خدا (ياد خداوند آرام بخش دل هاست، در زمان قبل از امتحان به خداوند توكل كنيم تا هر آنچه را كه خوانده ايم به ياد آوريم.)

۱۰ ـ تنفس عميق (تنفس عميق قبل از شروع جلسه امتحان موجب مي شود تا اكسيژن بيشتري به مغز برسد و آرامش جسمي بهتري را به دست بياوريم.

۱۱ـ نگاه كردن به يك يك سؤالات (اگر به يكباره به همه سؤالات امتحاني نگاه كنيم ممكن است در بين سؤالات به سؤالي برخوريم كه ياد نگرفته باشيم و موجب اضطراب شود و در نتيجه سؤالات ديگري را هم كه ياد گرفته ايم، قدرت پاسخگويي را از دست بدهيم.

وظايف خانواده براي كاهش اضطراب
۱ـ به فرزندان يادآور شويم كه تو زحمات خود را كشيده اي و نتيجه امتحان هر چه باشد برايمان ارزشمند خواهد بود.

۲ـ تلاش كنيم تا فضاي درون خانواده در آرامش و سلامت رواني باشد.

۳ ـ سعي كنيم در زمان امتحانات از شركت در مراسم و ميهماني ها و رفت و آمدهاي خانوادگي دوري كنيم.

۴ ـ در صورت وجود مشكل در خانواده حتي المقدور در حضور دانش آموز مطرح نكنيم.

۵ ـ با كلام خود سعي در مطرح كردن يا زنده نگه داشتن توانمندي هاي مثبت فرزندمان داشته باشيم.

۶ ـ از تحقير و سرزنش مثل تو حساسيت زياد به درس داري و بي عرضه هستي خودداري كنيم.

۷ ـ ايجاد ارتباط مناسب با فرزند، اگر فرزندمان بخواهد از دلواپسي خود از امتحان موضوعي را به ما بگويد پنهان كاري نكند و يا ترس از بيان احساسش نداشته باشيم.

۸ ـ شرايط منزل را به گونه اي فراهم كنيم كه فرزندمان زودتر از موعد در شب قبل از امتحان بخوابد.

۹ـ ايجاد احساس مثبت در فرزند (با گفتن اين جملات «ما به توانمندي هاي تو آگاه هستيم» و «براي ايجاد ارزش هاي مثبت تلاش كنيم.»)
۱۰ـ پيشنهاد مصرف مواد لبني مثل شير و ماست و مواد قندي در شب قبل از امتحان (تاكيد متخصصين تغذيه براي اين امر) موجب آرامش فرزندمان مي شود.
۱۱ـ با حفظ خونسردي و ايجاد آرامش در خودمان، روزهاي امتحاني را براي فرزندمان آرام كنيم.
۱۲ـ زودتر از موعد، فرزندمان را از خواب بيدار كرده تا عوامل محيطي مثل ديررسيدن و ترافيك فرزندمان را دچار اضطراب نكند.

منبع :

http://www.ala.ir/content27.htmlارسال توسط فرخنده سپهوند
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

بسمه تعالی

                     مدرسه هاجر ( س )

سئوالات ترم دوم درس قران

پایه: سوم راهنمایی

مدت امتحان:

1

 

ترجمه صحیح هر کلمه را با علامت ضربدر مشخص کنید.

1- بشر: الف) بشارت دادم         ب) بشارت ده            ج) بشارت می دهد

2- طین: الف) پرنده                     ب) آوردم                           ج) گل

3- حنیف: الف9 حق جو             ب) مشرک                          ج) برابر

4- خاسرین: الف) زیان کار              ب) گناهکاران              ج) یاران

 

1

2

لغات قرآنی زیر را معنی کنید.

الف) منکر (         ) ب: مصیر(          ) ج: وکیل (         )  د: سمعنا (          )

 

1

3

ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید.

1- و الینا المصیر: الف) و به سوی ما بازگشت

                           ب) و به سوی اوست بازگشت

2- فاغفرو الذین تابوا    الف) پس می آمرزد کسانی را که توبه می کنند

                                      ب) پس بیامرز کسانی را که توبه می کنند   

 

 

1

4

 

با توجه به کلمات و ترجمه داده شده عبارت قرآنی زیر را کامل کنید.

( ببینه کمثل )

ان مثل عیسی عندالله ................ ءادم

 

1

5

با توجه به معانی « من » در مثال عبارت قرآنی زیر را معنا کنید.

مثال: منکم من یرید الدنیا: بعضی از شما کسانی هستند که دنیا را می خواهند.

منهم المومنون و اکثرهم الفاسقون ........................................................

 

1

6

ترکیب های قرآنی زیر را ترجمه کنید.

الف) نعم اجر العاملین .................................................................

ب)  لا تزع قلوبنا ........................................................................

ج) والراسخون فی فی العلم .......................................................

د) عند ربهم یرزقون ..................................................................

ه) یسارعون فی الخیرات ............................................................

ی) تنهون عن المنکر .................................................................

 

 

6

7

 آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.

الف) فاذا عزمت فتوکل علی الله

ب) ما کان من المشرکین

ج) ان الله لا یضیع اجر المومنین

د) ان الذین عندالله الاسلام

ه) یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم

و) قل یا اهل الکتاب

ر) ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب

ز) و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض

 

8


 ارسال توسط زینت نوروزی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

بسمه تعالی

                     مدرسه هاجر ( س )

سئوالات ترم دوم درس قرآن

پایه: دوم راهنمایی

مدت امتحان:

1

 

لغات زیر را ترجمه کنید

خالدین       مصیر          سلطان          ریب            تری           عبد         صدیق       باس

 

2

2

ترکیب های زیر را معنا کنید.

فذوقوا العذاب                                                                     فمنهم مهتد

لتجزی کل نفس                                                                  سابقوا الی مغفره  

و الله ولی المتقین                                                              له الملک و له الحمد

 

6

3

ترجمه صحیح را علامت را علامت بزنید.

الف) یکفر عنه سیئاته ی

می پوشاند از او بدی هایش را                                  پوشاند از او بدی ها را

ب) فلیتوکل المومنون

سپس توکل کردند مومنان                                   پس باید توکل کنند مومنان

 

 

2

4

 

ترجمه هریک از عبارات قرآنی را کامل کنید.

الف) کذلک نجزی المحسنین.    ........................................ نیکوکاران را

ب) بما فی صدور العالمین.         به آنچه ...................................................

 

2

5

آیات زیر را ترجمه کنید

والله بما تعملون خبیر

نعم المولی و نعم النصیر

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات

و نری کل امه جاثیه

من عمل صالحاً فلنفسه

فاحیا به الارض بعد موتها

و یغفر لکم والله غفور رحیم

اصحاب الجنه هم الفائزون

 

 

8


 ارسال توسط زینت نوروزی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

بسمه تعالی

                     مدرسه هاجر ( س )

سئوالات ترم دوم درس عربی

پایه: دوم راهنمایی

مدت امتحان:

1

 

لغات زیر را ترجمه کنید.

ساذج          احتراق           ذهاب              زجاجی         عبادتگاه          ولذت                                  ابونا            بنینی    

 

 

2

عبارات زیر را ترجمه کنید.

فجعلو یوسف فی البئر و ذهبوا

هذ الطفل؟ هذا الطفل قره عیننا

هل تقدرین علی اصلاح المجتمع

سعیده و مریم تذهبان عند الازهار

ینظر سعید الی السمکه و تنظر السکه الیه

 

 

 

3

با توجه به کلمات داخل کمانک به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1- هل تصبر علی المصائب؟  ( نعم )

2- من یقبل کلام الحق؟ ( نحن )

 

 

 

4

 

از میان کلمات داده شده کلمه مناسب را در جای خالی بنویسید.

1- .......................... اذکر ربی دائما ( انا نحن انت )

2- نحن .................. یفرح المسلمین ( فرحت نفرح تفرحین )  

 

 

5

با توجه به ضمایر داده شده عبارت های زیر را بازنویسی کنید.

1- انت تسالین عن سبب هلاک فرعون ( انتن )

2- ایها الکافرون انتما .................. النعم. ( کفر ) ( فعل مضارع )

 

 

6

عبارت های زیر را به عربی ترجمه کنید.

کی به خانه بر می گردی؟

بعد از نماز چه کردی؟

 

 

 

7

افعال زیر را به جمع مونث مخاطب تبدیل کنید.

تدخل           تعرف                 یدخل            تسمع

 

 

8

ضمیر افعال داده شده را بنویسید.

تعلمان                     یذهب                 تنصرن               تدخل

 

 

9

جا های خالی را با استفاده از کلمات داده شده پر کنید.

1- ........................... الظالم فی یوم القیامه ( یخسر تخسر )

2- الله ..................... کل شی ( یخلق تخلق 9

3- هذه الطالبه ............................ الله با خلاص وحب ( یعبد تعبد )

 ارسال توسط زینت نوروزی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

بسمه تعالی

                     مدرسه هاجر ( س )

سئوالات ترم دوم درس دینی

پایه: دوم راهنمایی

مدت امتحان:

1

 

حج بر چه کسانی واجب است؟

الف)مسلمانان و مکلف        ب) مستطیع توانا          ج)مکلف و دانا            د) مکلف و مستطیع      

 

 

2

بزرگترین خطری که جهان اسلام را تهدید می کند چیست؟

الف)لجاجت      ب) خودخواهی       ج)تفرقه و جدایی             د)جنگ و ستیز  

 

 

3

تنها هدف والای جهان آفرینش چیست؟

الف) ایستادگی و مقاومت    ب)عبارت و اطاعت خدا       ج) ایمان به وعدهای الهی           د) توکل و پایداری  

 

 

 

4

 

دو ویژگی مجموعه منظم را بنویسید؟

 

 

5

دو امر مهمی را که در آیه « و لنصبرن علی ما آذبتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون » در مقابله با دشمن به آن ها شده است را بنویسید؟

 

 

 

6

چرا در قرآن کریم مسلمانان را امت واحد می داند؟

 

 

 

7

ترتیب و موالات در وضو یعنی چه؟

 

 

 

8

پیامبر اسلام ( ص ) درباره مسئولیت هر مسلمان نسبت به سایر مسلمانان چه فرموده است؟  

 

 

 

9

آیه شریفه ی زیر را ترجمه کنید؟

و انزلنا من السماء ماءً طهورا

 

 

 

10

نجاست هر چیز چگونه ثابت می شود؟

 

 

5/1

11

در زمان غیبت وظایف مسلمانان در برابر مقام رهبری چیست؟

 

5/1

12

زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرید؟

 

13

در جاهای خالی کلمات مناسب را بنویسید

1- فرد گنه کار در جهان برزخ آرزو می کند « خدایا مرا به دنیا بازگردان تا ............................. انجام دهم.

2- آبی که نه کر باشد نه جاری آب ................................ می نامند.

3- به زیادی حقوق کارمند یا کارگری یا تجارت ................................... تعلق می گیرید.

 

14

هریک از مفاهیم داده شده به کدام یک از تعاریف زیر مربوط می باشد.

( رهبر اعمال متنجس قیامت )

الف) سعادت یا شقاوت اخروی انسان از او مایه می گیرد ( .................................. )

ب)روزی که زمین به غیر زمین تبدیل می شود ( ........................................... )

ج) امام جمعه از سوی او تعیین می شود ( ............................................)

د) چیزی را که نجس شده می گویند ( ........................................ )

 

 

15

با توجه به سخن امام صادق ( ع ) با چه کسانی می توان مشورت کرد؟

 

 

16

چهار نمونه از کارهایی را که پیامبر ( ص ) در سمت رهبری انجام می دادند  را نام ببرید.

 


 ارسال توسط زینت نوروزی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

 

جدول بودجه بندی کتاب های دینی عربی قرآن پایه راهنمایی 90 1389


 

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت


 

قرآن اول

 

 

دروس 1 و 2

3 و 4

5 و 6

امتحان ترم اول قرائت

7 و 8

9 و 10

11

12 و امتحان ترم دوم قرائت


 

قرآن دوم

 

 

دروس 1 و 2

3 و 4

5 - 6

امتحان ترم اول قرائت

7 و 8

9 و 10

11

12 و امتحان ترم دوم قرائت


 

قرآن سوم

 

 

دروس 1 و 2

3 و 4

5 - 6

امتحان ترم اول قرائت

7 و 8

9 و 10

11

درس 12 و امتحان ترم دوم قرائت


 

عربی اول

 

 

دروس 1 و 2

3 و 4

5 - 6

درس 7 امتحان

درس 8

9 و 10

درس 11

درس 12 و امتحان ترم دوم قرائت


 

عربی دوم

 

درس 1

3 و 2

5 - 6

درس 6 امتحان

درس7

8 - 9

درس 10

11 و 12 امتحان ترم دوم قرائت


 

عربی سوم

 

درس 1

2 - 3

درس 4

درس 5

امتحان

درس 6

8 - 7

درس 9

درس 10 امتحان ترم دوم


دینی اول

 

 

دروس 1 و 2

3 4 - 5

6 7 - 8

درس 9امتحان

10 - 11

12 - 13

14 - 15

16 17 امتحان ترم دوم


 

دینی دوم

 

1 2 - 14

3 4 - 15

5 6 - 16

7

8 9 - 17

10 11 -18

12- 13

19 - 20


 

دینی سوم

 

1 2- 17

3 4 - 18

5 6 - 7

8 - 9

10 - 11

21 13 - 19

14 - 15

16 - 20

 ارسال توسط زینت نوروزی
بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه 1 تیر1390

افت تحصیلی دانش آموزان

افت تحصیلی به معنای نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایینتر است. افت تحصیلی یکی از  مشکلات عمده ی نظام های آموزشی در دنیای کنونی است و هرسال مقادیر زیادی از امکانات مالی و نیروهای انسانی، آموزشی و پرورشی به این معضل اختصاص می یابد.

آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع مشکلات عمده ی نظام های آموزشی در دنیای کنونی است و هرسال مقادیر زیادی از امکانات مالی و نیروهای انسانی، آموزشی و پرورشی به این معضل اختصاص می یابد.

آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند. به تعبیر دیگر آموزش و پرورش را می توان یکی از نهادهای تعیین کننده بنیاد های فرهنگی و اخلاقی یک جامعه دانست. این نهاد از یک سو با کودکان، نوجوانان و جوانان خلاق، مبتکر و مستعد و از طرف دیگر با طیف گسترده ای از مردم به عنوان خانوادها با اولیای دانش آموزان در ارتباط است و تعلیمات و آموزشهای خود را چه مثبت و چه منفی به پیکره جامعه تزریق می کند. بنابراین توجه بیشتر به تعلیم و تربیت، مهم ترین  عامل پیشررفت فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی جامعه است که اثرهای آن متوجه جامعه و خانواده خواهد شد. یکی از آفت های بزرگ آموزش و پرورش و خانوادها که همه ساله به میزان غیرقابل جبرنی در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است.

علل و عوامل  افت تحصیلی:

علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموزان  را می توان از ابعاد مختلف طبقه بندی کرد که بررسی تمام ابعاد در قلمرو یک مقاله نمی گنجد، اما به سهولت بحث شاید بتوان این عوامل را به چهار مقوله زیر تقسیم کرد.

1- ویژگی های فردی دانش آموزان   2-  محیط آموزشگاهی و مدرسه   3- ویژگی های خانواگی دانش آموزان 4- عوامل اجتماعی

جهت شناخت و شناسایی دقیق مسائل مربوط به کمبودهای دانش آموزان و رفع مشکلات تحصیلی آنان 13- هماهنگی و همکاری واحد آموزشی با معلمان و آشنایی با روش های تدریس جهت پیشگیری و رفع نارسائیها و کمبودهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان.   14-  احساس مسئولیت معلمان و آگاه کردن آنان از اثرات مهم، نوع نگرش خود و انتظاری که از دانش آموزان دارند و تاثیر روش های تدریس و تعامل آنان بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان.

 

علل افت تحصیلی

-        عدم تامین نیازهای کودک، چه نیازهای جسمانی مثل خوراک و پوشاک و چه نیازهای روانی مثل امنیت، تعلق و احترام، ضربه ی شدیدی بر جسم و روان کودک وارد می سازد و در نهایت باعث افت هوشی و تحصیلی می شود.

-        یکی از علل افت تحصیلی ممکن استاز اختلال در سیستم بینایی و شنوایی ناشی شود که خود کودک و اطرافیان از آن اطلاع نداشته باشند.

-        فراموشی می تواند معلول عوامل متعددی از قبیل عدم انگیزه، هدفمند نبودن فرآیند تحصیل برای دانش آموز، عدم احساس نیاز به درس خواندن، عدم تمرکز حواس و یا رقابت طلبی شدید و تاکید بیش از حد بر ممتاز شدن باشد.

-        تکالیف زیاد لزوماً سطح تحصیلی دانش آموز را بالا نمی برد، و معمولاً نتیجه ای معکوس به دنبال دارد.

 

راههای مقابله با افت تحصیلی

-        یکی از کارمدترین راههای مقابله با افت تحصیلی، رابطه ی نزدیک اولیای مدرسه با خانواده ی دانش آموز است. تبادل اطلاعات خانواده و معلم و مسئولین می تواند موجب شناخت هر چه بیشتر مشکلات و موانع موجود در راه تحصیل کودک که منجر به افت تحصیلی وی می شوند گردد.

-        یکی از علل افت می تواند وجود الگوی نامناسب در خانواده باشد و چه بسا در اغلب خانواده ها هرگز راجع به ارزشهای علمی صحبتی به میان نمی آید، بلکه همراه بحث در مورد مسائل اقتصادی، مهمانی خوراک و پوشاک است. به طور مثال والدین حتی برای مدت کوتاهی در حضور فرزندانشان به مطالعه ( رززنامه، مجله و کتاب ) نمی پردازند تا بدین وسیله انگیزه مطالعه و تحصیل و علم آموزی را در کودکان خود تقویت کنند.

-        نکته ی مهم : طبق الگوی یادگیری شناختی اجتماعی آلبرت بندورا، افراد رفتارهای دیگران را می بینند و یاد می گیرند و این در حالی است که اگر آن رفتارها با تقویت و تشویق همراه بوده باشند افراد آن رفتارها را انجام می دهند. پس ما نباید هیچگاه رفتارهایی را که نمی خواهیم در فرزندانمان ایجاد شود را تشویق کنیم. ( این لزوماً بدین معنا نیست که آن رفتارها تنبیه شود ). به عنوان مثال اگر شما می خواهید فرزندتان رفتار خوب در خواندن را یاد بگیرد، باید نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

علت های عمده ضعف در یادگیری و مطالعه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد.

الف ) نداشتن هدف در یادگیری

ب) فقدان انگیزه کافی که انگیزه میل و رغبت برای رسیدن به یک هدف معین است.

ج) عدم توجه کافی و دقت کافی: بسیاری از کارشناسان تعلیم و تربیت، بی توجهی و بی دقتی را مهمترین علت یاد نگرفتن می دانند. بطور کلی بی توجهی، گاهی مربوط به عوامل درونی (  اضطراب، خستگی، گرسنگی، درد، نگرانی، افسردگی و ... ) است و در بعضی مواقع هم مربوط به عوامل برونی رویدادها، زمان و مطالعه در خانه و مدرسه، صدای تلویزیون، سر و صدای زیاد در خانه ....) می باشد.

د) نداشتن معلومات پایه برای یادگیری بخصوص در دروسی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی و علوم

ه) وجود اشکلات عاطفی هیجانی عدم اعتماد به نفس که مهمترین علت هاست، ترس از شکست، ترس از تمسخر و یا مورد تنبیه قرار گرفتن و اضطراب شدید.

نتیجه گیری:

1- والدین باید با اطلاع از وضعیت روحی، جسمی فرزند و  آگاهی از چگونگی کمک به او، در سایه هماهنگی با مربیان، فضای لازم را برای پیشرفت تحصیلی فرزند خود را فراهم کنند.

2- اگر والدین نیاز فرزندان را برنیاورند این کودکان در برخو.رد با موقعیت های جدید از احساس امنیت و اطمینان به نفس کافی برخوردار نیستند.

3- دانش آموزان یاد نگرفته است که پس از بازگشت از مدرسه باید مدتی استراحت کند، سپس مطالعه درسی خود را آغاز نماید و پس از یک ساعت مطالعه حداکثر نیم ساعت استراحت داشته باشد.

4- معلمان به جای اینکه از دانش آموزان بپرسند چرا درس نمی خوانند به دنبال ریشه ها و علل درس نخواندن آنها باشند.

5- و بالاخره در بعضی از مواقع فقر اقتصادی دانش آموزان را مجبور می کند که برای جبران کمبودهای خود و خانواده اش ساعاتی از روز به کار مشغول شود و در نتیجه فرصت کافی برای انجام تکالیف نداشته باشد.ارسال توسط زینت نوروزی
بازدید : مرتبه
تاريخ : پنجشنبه 8 اردیبهشت1390
 

املا   پایه  دوم    ترم دوم

املا   پایه سوم   ترم اول

املا   پایه سوم   ترم دوم

نگارش و انشا  پایه دوم  ترم دوم

نگارش و انشا   پایه سوم  ترم اول

نگارش و انشا   پایه سوم  ترم دوم

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید

 ادامه مطلب...
ارسال توسط زبیده نجاتی پور
بازدید : مرتبه
تاريخ : یکشنبه 21 فروردین1390

چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:

1- زمان مطالعه را كاهش ميدهد.

2- ميزان يادگيري را افزايش ميدهد .

3-مدت نگهداري مطالب در حافظه را طولاني تر مي كند.

4- بخاطر سپاري اطلاعات را آسانتر مي سازد.

براي داشتن مطالعه اي فعال وپويانوشتن نكات مهم درحين خواندن ضروري است تابراي مرورمطالب،دوباره كتاب رانخوانده ودر زماني كوتاه ازروي يادداشتهاي خودمطالب رامرور كرد .

يادداشت برداري ، بخشي مهم و حساس از مطالعه است كه بايد به آن توجهي خاص داشت . چون موفقيت شما را تا حدودي زياد تضمين خواهد كرد و مدت زمان لازم براي يادگيري را كاهش خواهد داد. خواندن بدون يادداشت برداري يك علت مهم فراموشي است.

شش روش مطالعه :

خواندن بدون نوشتن ،خط كشيدن زيرنكات مهم، حاشيه نويسي  وخلاصه نويسي، كليد برداري خلاقيت و طرح شبكه اي مغز

1-خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآيندي فعال و پويا است وبراي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد. بايد با چشمان خود مطالب را خواند، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام مورد نياز ، خصوصا" قبل از امتحان ، بتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا" به خاطر سپرد .

2- خط كشيدن زير نكات مهم :اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر است ولي روش كاملي براي مطالعه نيست چرا كه در اين روش بعضي از افراد بجاي آنكه تمركز و توجه بروي يادگيري و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشيدن زير نكات مهم مي گردد .حداقل روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا" درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب بدنبال نكات مهم بگردند تا زير آن را خط بكشند .

3- حاشيه نويسي :اين روش نسبت بدو روش قبلي بهتر است ولي بازهم روشي كامل براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي نيست ولي مي تواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميتي چندان برخوردار نيستند مورد استفاده قرار گيرد.

4- خلاصه نويسي : در اين روش شما مطالب را ميخوانيد و آنچه را كه درك كرده ايد بصورت خلاصه بروي دفتري يادداشت مي كنيد كه اين روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلي بهتر مي باشد چرا كه در اين روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را يادداشت مي كنيد اما بازهم بهترين روش براي خواندن نيست .

5- كليد برداري :كليد برداري روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم است . در اين روش شما بعد از درك مطالب ، بصورت كليدي نكات مهم را يادداشت مي كنيد و در واقع كلمه كليدي كوتاهترين، راحتترين ،بهترين وپرمعني ترين كلمه اي است كه با ديدن آن، مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده مي شود .

6- خلاقيت و طرح شبكه اي مغز: اين روش بهترين شيوه براي يادگيري خصوصا" فراگيري مطالب درسي است .در اين روش شما مطالب را ميخوانيد بعد از درك حقيقي آنها نكات مهم را به زبان خودتان و بصورت كليدي يادداشت مي كنيد و سپس كلمات كليدي را بروي طرح شبكه اي مغز مي نويسد ( در واقع نوشته هاي خود را به بهترين شكل ممكن سازماندهي مي كنيد و نكات اصلي و فرعي را مشخص مي كنيد)تا در دفعات بعد به جاي دوباره خواني كتاب ، فقط به طرح شبكه اي مراجعه كرده وبا ديدن كلمات كليدي نوشته شده بروي طرح شبكه اي مغز ، آنها را خيلي سريع مرور كنيد . اين روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تا حدود بسيار زيادي افزايش ميدهد و درس خواندن را بسيار آسان مي كند. و بازده مطالعه را افزايش ميدهد.

شرايط مطالعه

((بكارگيري شرايط مطالعه يعني بهره وري بيشتر از مطالعه ))

شرايط مطالعه ، مواردي هستند كه با دانستن ، بكارگيري و يا فراهم نمودن آنها ، مي توان مطالعه اي مفيدتر با بازدهي بالاتر داشت و در واقع اين شرايط به شما مي آموزند كه قبل از شروع مطالعه چه اصولي را به كار گيريد ، در حين مطالعه چه مواردي را فراهم سازيد و چگونه به اهداف مطالعاتي خود برسيد و با دانستن آنها مي توانيد با آگاهي بيشتري درس خواندن را آغاز كنيد و مطالعه اي فعالتر داشته باشيد :

1- آغاز درست :براي موفقيت در مطالعه ،بايد درست آغازكنيد.

2- برنامه ريزي : يكي از عوامل اصلي موفقيت ، داشتن برنامه منظم است .

3- نظم و ترتيب: اساس هر سازماني به نظم آن بستگي دارد .

4-حفظ آرامش: آرامش ضمير ناخود آگاه را پويا و فعال ميكند.

5- استفاده صحيح از وقت :بنيامين فرانكلين، ((آيا زندگي را دوست داريد؟ پس وقت را تلف نكنيد زيرا زندگي از وقت تشكيل شده است .))

6- سلامتي و تندرستي: عقل سالم در بدن سالم است .

7- تغذيه مناسب: تغذيه صحيح نقش مهمي در سلامتي دارد.

8- دوري از مشروبات الكلي : مصرف مشروبات الكلي موجب ضعف حافظه مي شود .

9 – ورزش : ورزش كليد عمر طولاني است .

10-خواب كافي: خواب فراگيري و حافظه را تقويت مي كند.

11 –درك مطلب:آنچه در حافظه بلند مدت باقي مي ماند ، يعني مطالب است .

چند توصيه مهم كه بايدفراگيران علم ازآن مطلع باشند.

1- حداكثر زماني كه افراد مي توانند فكر خود را بروي موضوعي متمركز كنند بيش از 30 دقيقه نيست ، يعني بايد سعي شود حدود 30 دقيقه بروي يك مطلب تمركز نمود و يا مطالعه داشت و حدود 10 الي 15 دقيقه استراحت نمود سپس مجددا" با همين روال شروع به مطالعه كرد.

2- پيش از مطالعه از صرف غذاهاي چرب و سنگين خودداري كنيد. و چند ساعت پس از صرف غذا مطالعه نمائيد چون پس از صرف غذاي سنگين بيشتر جريان خون متوجه دستگاه گوارش ميشود تا به هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خونرساني به مغز كاهش مي يابد و از قدرت تفكر و تمركز كاسته ميشود . از مصرف الكل و دارو هم خودداري فرمائيد همچنين غذاهاي آردي مثل نان و قندي قدرت ادراك و تمركز را كم مي كند نوشابه هاي گازدارهم همينطور هستند.

3- ذهن آدمي با هوش است اگر يادداشت برداريد خود را راحت از حفظ و بياد سپاري مطالب مي كند و نيز همزمان نمي توانيد هم مطلبي را بنويسيد و هم گوش دهيد . پس در حين مطالعه لطفا" يادداشت برداري ننمائيد .ارسال توسط عذرا شرفی
بازدید : مرتبه
تاريخ : یکشنبه 21 فروردین1390
مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش»

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه ی دانش آموزان بر پایه ی تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره ی راهنمایی تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود. مدیران، برنامه ریزان و همه ی افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند مکلف اند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیت ها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره ی تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.

اعتقادی

1. اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.

2. خدا را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می کند.

3. با انبیا و ائمه ی معصومین (ع) آشنایی دارد و به مطالعه ی زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.

4. با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه ی آن را با امامت می داند.

5. به رعایت تولی و تبری توجه دارد.

6. به اولیای دین، بزرگان و شخصیت های اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه ی زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.

7. به قیامت و حساب در آن روز را باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئوول می داند.

8. نماز را مهم ترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنج گانه عادت کرده است.

9. قرآن را صحیح می کند و با برخی از قصص آن آشناست.

10. با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.

11. فروع دین را می داند.

12. می تواند از رساله ی علمیه ی خاص سنین خود استفاده کند.

13. احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.

14. احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می کند.

15. به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می دهد.

16. معنای جهاد و شهادت را می داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.

17. زمان ها و مکان های مقدس را می شناسد و به وظیفه ی خود در مقابل آن ها عمل می کند.

18. در مسجد با رغبت حضور می یابد و در برنامه های عبادی، فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.

اخلاقی

1. راستگو، امانت دار و رازنگهدار است.

2. به ارزش های اخلاقی علاقه نشان می دهد.

3. به ارزش ها و توانایی های خود آگاه است و سعی در پرورش آن ها دارد.

4. دختری عفیف و با حیا و پسری شجاع و غیور است.

5. اطاعت از والدین را وظیفه می داند.

6. برای انجام کارهای خود شخصاً اقدام می کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.

7. موفقیت دیگرا را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند.

8. به دیگران کمک می کند و در رفع ضعف های آن ها می کوشد.

9. از لباس های مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند.

10. اوقات فراغت خود را با فعالیت های مناسب پر می کند.

11. وضع ظاهری خود را با توجه به موازین دینی و

اجتماع مرتب می کند.

12. توانایی عفو کردن دیگران در او به وجود آمده است.

13. با دقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه ی اشتباه و خطای آن ها را در مورد خود از بین می برد.

14. رعایت احترام دیگران را در صحبت با آن ها لازم می داند و با جملات احترام آمیز سخن می گوید.

15. کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می داند.

16. به پیشرفت کشور خود و هموطنان اش اهمیت می دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.

17. استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم می داند.

18. قبل از عمل فکر می کند.

19. به انتقاد از خود و دیگران اهمیت می دهد.

20. خوب را از بد تشخیص می دهد و گرایش به خوبی دارد.

21. رفتاری متعادل دارد وسعی می کند بر احساساست خود تسلط یابد.

22. به رعایت نظم و انضباط عادت کرده است.

23. رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند.

علمی و آموزشی

1. نسبت به پدیده های علمی، محیطی و تجربی حساس است و ارتباط آن ها را درک می کند.

2. اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش

علوم و کاربرد آن ها در پیشرفت جامعه آگاه است.

3. با زبان و ادب فارسی مأنوس است و در کاربرد مهارت های زبانی و استفاده از متون ساده ی ادبی توانایی دارد.

4. مهارت های پایه را در ریاضیات می داند و با نقش و کاربرد آن در زندگی و پیشرفت سایر علوم آشنا است.

5. با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی تا حدودی آشنا است.

6. با یک زبان خارجه در حد توانایی مکالمه ی ساده و روزمره آشنایی دارد.

7. می تواند از رسانه های ارتباطی برای کسب اطلاعات استفاده کند.

8. جامعه ی خود و مشاغل آن را تا حدی می شناسد و برای زندگی در جامعه مهارت کافی دارد.

9. نسبت به کاربرد علم در بهبود روشهای انجام کار آگاه است.

10. روحیه ی علمی، قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق دارد.

11. نحوه ی یادگیری خود را می فهمد.

12. شیوه ی صحیح مطالعه و تحقیق را می داند.

13. به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی علمی دارد.

فرهنگی هنری

1. با استعدادهای خود آشنا است و سعی در پرورش آن‌ها دارد.

2. ابعاد زیبایی را در مخلوقات الهی توصیف می‌کند.

3. از مشاهده و بررسی آثار هنری لذت می‌برد.

4. با استعدادهای هنری خود آشنا است و سعی در پرورش آن‌ها دارد.

5. از تجارب و دستاوردهای فرهنگی دیگران استفاده می‌کند و از تقلید کورکورانه اجتناب می‌ورزد.

6. با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشنا است.

7. به مطالعه‌ی متون ادبی و فرهنگی علاقه‌مند است.

8. با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آن‌ها احساس تعهد می‌کند.

9. آثار هنری و فرهنگی را با توجه به تأثیرات آن‌ها در رشد انسان بررسی می‌کند.

اجتماعی

1. وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان رعایت می کند.

2. نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود جویا می شود و از آن ها استفاده می کند.

3. برای گرفتن حق خود و دیگران تلاش می کند.

4. در انجام کارها از دیگران کمک می گیرد و به دیگران نیز کمک می کند.

5. در کارهای گروهی و اجتماعی شرکت می کند و به اهمیت نقش رهبری و وظایف اعضا واقف است.

6. برای کسب موفقیت تلاش می کند و از موفقیت های دیگران نیز شاد می شود.

7. به اهمیت قانون واقف است و رعایت آن را مفید و ضروری می داند.

8. به وظایف و مسئوولیت های خود آگاه و نسبت به انجام آن ها پای بند است.

9. به کسانی که مسئوولیت خود را انجام می دهند با شیوه ی مناسب تذکر می دهد.

10. موفقیت های جامعه ی خود را در صحنه های بین المللی ارج می نهد.

11. با معنی ایثار آشنا است و در موقع لزوم از خودگذشتگی نشان می دهد.

12. در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آن ها تشکر می کند.

13. نقش زن و مرد را در خانواده و اجتماع می داند.

14. خدمت کردن به مردم و میهن را وظیفه می داند.

زیستی

1. کارکرد وظایف اعضای بدن را می‌شناسد و تناسب آن‌ها را حفظ می‌کند.

2. با بهداشت فردی و اجتماعی آشناست و آن را رعایت می‌کند.

3. در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می‌کند.

4. برای حفظ سلامتی خود ورزش می‌کند و در رشته ورزشی مورد علاقه‌ی خود دارای مهارت نسبی است.

5. با کمک‌های اولیه آشنایی دارد و می‌تواند از آن‌ها در مواقع لزوم استفاده کند.

6. برخی از بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا را می‌شناسد و راه‌های پیشگیری از آن‌ها را می‌داند.

7. نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن می‌داند و با تغذیه‌ی مناسب سلامتی خود را حفظ می‌کند.

سیاسی

1. سلسله مراتب حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی را می‌داند.

2. تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت‌ها می‌داند.

3. با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیانگزار جمهوری اسلامی آشنایی دارد.

4. نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است.

5. راه‌های حفظ استقلال، آزادی و عدم همبستگی را می‌شناسد.

6. با فعالیت‌های سیاسی و شیوه‌ی مبارزه‌ی پیامبران و ائمه‌ی معصومین (ع) در دفاع از حق، آشنا است.

7. دارای روحیه‌ی سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است.

8. با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است.

9. در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هوشیاری نشان می‌دهد.

10. اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می‌کند.

11. نقش مردم و دین در حکومت می‌داند.

اقتصادی

1. ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می داند.

2. در حفظ وسایل خود می کوشد و با ترمیم آن ها حداکثر استفاده از آن ها را می کند.

3. اهمیت آمادگی برای کار بیش تر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند.

4. نسبت به حفظ و توسعه ی منابع اقتصادی ملی و منطقه ای خود حساس است.

5. مالکیت دیگران را محترم می شمارد و نسبت به رعایت آن حساس است.

6. به نقش مشاغل و حرف در زندگی فردی و اجتماعی آگاه است.

7. منابع اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آن ها پایبند است.

8. احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آن ها پایبند است.

9. برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده از آن ها را بر کالاهای مشابه خارجی ترجیح می دهد.

10. به مشارکت در فعالیت های اقتصادی علاقه مند است.ارسال توسط عذرا شرفی
بازدید : مرتبه
تاريخ : یکشنبه 21 فروردین1390

 

 


سازمان آموزش وپرورش استان لرستان

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه (2) خرم آباد

مقطع راهنمایی

نام:

ثریا

نام خانوادگی :

ایازی

 


 

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:..............   پایه دوم    درس:اجتماعی

 نام کلاس:                         سال تحصیلی:       

 مدرسه راهنمایی:

تاریخ امتحان:............

ساعت شروع:..................

مدت پاسخگویی: ..............

تعداد سؤال: 11       صفحه 1

ردیف

سؤالات

بارم

1

صحیصح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید ؟

الف – مردم به هنگام سپرده قرض الحسنه پس انداز دسته چک دریافت می کنند

ص                                       غ

ب- بانک در فعالیت های تولیدی خدما تی وبازرگانی سرمایه گذاری می کند .

ص                                      غ

2

2

گزینه صحیح را علامت بزنید

الف – از ویژگی های گروه دومین است

عضویت به خاطر تامین نیاز           تعداد کم       روابط عاطفی        

ب- کالای واسطه در یونان قدیم بود .

قند          گوسفند          صدف ومروارید        

 

2

3

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید .

الف – حمل ونقل مسافران در شهر بر عهده ..................... است .

ب – مبادله کالا با کالا را ...................... ..... می گویند

 

2

4

مبادله را تعریف کنید ؟

 

 

 

1

5

چرا انسانها تصمیم گرفتند به شکل دسته جمعی زندگی کنند ؟

 

 

 

5/1

6

در گذشته چه کسانی بر اجرای قوانین نظارت داشتند ؟

 

 

 

5/1

7

گروه را تعریف کنید ؟

 

 

 

2

8

راه های تامین نیاز انسان در گذشته وحال با هم مقایسه کنید ؟

 

 

 

2

9

دو مورد از خدمات بانک به مردم را نام ببرید ؟

 

 

 

2

10

انسانها در گذشته چگونه از محیطی زیبا وپاکیزه بهرمند می شدند ؟

 

 

 

 

2

11

دوموردازوظایف ما در برابر شهرداری را بنویسید ؟

 

 

 

2

 

                                                                      جمع بارم سوالات

20

 

 نمره با عدد                                                  نمره با حروف

نام ونام خانوادگی مصصح :                                      امضاء

 

 

 ارسال توسط عذرا شرفی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه

فال,طالع بینی
فال,طالع بینی